تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ khoij khoij
 • ضبط تلفظ khvan khvan
 • ضبط تلفظ rfg rfg
 • ضبط تلفظ lwgfangz lwgfangz
 • ضبط تلفظ 母亲 母亲 [亲属, RTV劇集, RTV剧集, RTV Dramas, 1970年代劇集, ATV劇集, ATV剧集, ATV Dramas, 1980年代劇集]
 • ضبط تلفظ 狗肉 狗肉
 • ضبط تلفظ 書本 書本 [noun]
 • ضبط تلفظ 鸭脚 鸭脚
 • ضبط تلفظ 我爱你 我爱你 [Mahal kita]
 • ضبط تلفظ 我爱伱 我爱伱
 • ضبط تلفظ Daigoz Daigoz
 • ضبط تلفظ Cuŋƅgoƨ Cuŋƅgoƨ
 • ضبط تلفظ yienhda yienhda [显赫]
 • ضبط تلفظ yienghceij yienghceij [模样;姿态]
 • ضبط تلفظ yienghmoq yienghmoq [新型]
 • ضبط تلفظ yinxdoeng yinxdoeng [疏导]
 • ضبط تلفظ youzgwg youzgwg [重(稠)油]
 • ضبط تلفظ youzraemxmok youzraemxmok [地沟油]
 • ضبط تلفظ youqsienq youqsienq [在线]
 • ضبط تلفظ yukluenh yukluenh [煽乱]
 • ضبط تلفظ yukyon yukyon [唆使;挑动]
 • ضبط تلفظ ywcim ywcim [针剂]
 • ضبط تلفظ ywdoihduz ywdoihduz [兽药]
 • ضبط تلفظ ywnohcing ywnohcing
 • ضبط تلفظ vaiqgyaj vaiqgyaj
 • ضبط تلفظ va'ngaeux va'ngaeux
 • ضبط تلفظ ndatfwgfwg ndatfwgfwg
 • ضبط تلفظ ajvauvau ajvauvau
 • ضبط تلفظ haenqrengz haenqrengz
 • ضبط تلفظ baenzlawz baenzlawz
 • ضبط تلفظ cwngfuj cwngfuj
 • ضبط تلفظ makbengj makbengj
 • ضبط تلفظ makbaeng makbaeng
 • ضبط تلفظ lwgda lwgda
 • ضبط تلفظ lwglan lwglan
 • ضبط تلفظ lwgmbwk lwgmbwk
 • ضبط تلفظ lwgnyezrauh lwgnyezrauh
 • ضبط تلفظ gyaeq hanq gyaeq hanq
 • ضبط تلفظ noh bit noh bit
 • ضبط تلفظ baenz vunz baenz vunz
 • ضبط تلفظ dwgriu dwgriu
 • ضبط تلفظ dwggyaez dwggyaez
 • ضبط تلفظ Daemzsaez Daemzsaez
 • ضبط تلفظ Nazgimz Nazgimz
 • ضبط تلفظ Nazdonh Nazdonh
 • ضبط تلفظ Gominz Gominz
 • ضبط تلفظ Seigimj Seigimj
 • ضبط تلفظ Nawduq Nawduq
 • ضبط تلفظ nazseq nazseq
 • ضبط تلفظ nazbyaek nazbyaek