تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ ch'iihil ch'iihil
 • ضبط تلفظ itzia itzia
 • ضبط تلفظ Ka’ana’anen Ka’ana’anen
 • ضبط تلفظ K’oaja’anen K’oaja’anen
 • ضبط تلفظ K’íikaben K’íikaben
 • ضبط تلفظ Wi’ijen Wi’ijen
 • ضبط تلفظ Ke’elen Ke’elen
 • ضبط تلفظ Uk’ajen Uk’ajen
 • ضبط تلفظ Ma’ náachi Ma’ náachi
 • ضبط تلفظ Tene’ 20 ja’ab yaan ten Tene’ 20 ja’ab yaan ten
 • ضبط تلفظ Jayp’éel ja’ab yaan tech? Jayp’éel ja’ab yaan tech?
 • ضبط تلفظ Ko’oten waye’ Ko’oten waye’
 • ضبط تلفظ Ba’ax ka beetik? Ba’ax ka beetik?
 • ضبط تلفظ Beyxan teen Beyxan teen
 • ضبط تلفظ Kux teech? Kux teech?
 • ضبط تلفظ Bix a K’aaba’? Bix a K’aaba’?
 • ضبط تلفظ Tooj in wóol Tooj in wóol
 • ضبط تلفظ Chan ma’alob Chan ma’alob
 • ضبط تلفظ Ch'aah Ch'aah
 • ضبط تلفظ Versace Versace [fashion, company]
 • ضبط تلفظ extremistas extremistas [individuos, grupos, ideologia, extremist]
 • ضبط تلفظ damojh damojh [airlines]
 • ضبط تلفظ leech leech [rigging, shipbuilding, nautical, light, noun, aquatic, terrestrial, worm, sponger, person]
 • ضبط تلفظ aranxax aranxax [comida, naranja]
 • ضبط تلفظ yäyäx yäyäx [comida, tomate]
 • ضبط تلفظ ooks ooks
 • ضبط تلفظ comida de la casa comida de la casa
 • ضبط تلفظ de la casa de la casa [surname, surname - Catalan]
 • ضبط تلفظ ba’ate’el ba’ate’el
 • ضبط تلفظ Dzilam Dzilam
 • ضبط تلفظ Xcunyah Xcunyah [Yucatán, México, maya]
 • ضبط تلفظ otzil otzil
 • ضبط تلفظ hohokam hohokam
 • ضبط تلفظ wayak’ wayak’
 • ضبط تلفظ Chicxulub Chicxulub [Chicxulub crater, Chicxulub, Yucatan, Mexico]
 • ضبط تلفظ 尤卡坦玛雅语 尤卡坦玛雅语
 • ضبط تلفظ K'iche' K'iche'
 • ضبط تلفظ Bulbuxya Bulbuxya [topónimo]
 • ضبط تلفظ Yaxchilán Yaxchilán [places in Mexico]
 • ضبط تلفظ Xultun Xultun
 • ضبط تلفظ Ichmul Ichmul
 • ضبط تلفظ Hochob Hochob
 • ضبط تلفظ Kùutsmil Kùutsmil
 • ضبط تلفظ Edzna Edzna
 • ضبط تلفظ Uxmal Uxmal
 • ضبط تلفظ Xcaret Xcaret
 • ضبط تلفظ ma´alob ma´alob
 • ضبط تلفظ bo'otik bo'otik [thank you]
 • ضبط تلفظ itzamnaaj itzamnaaj
 • ضبط تلفظ Kukulkán Kukulkán [maya]