تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ конкретне конкретне
 • ضبط تلفظ конкурентів конкурентів
 • ضبط تلفظ композитори композитори
 • ضبط تلفظ комунікативно комунікативно
 • ضبط تلفظ комітети комітети
 • ضبط تلفظ комітетів комітетів
 • ضبط تلفظ компанії компанії
 • ضبط تلفظ командному командному
 • ضبط تلفظ колінах колінах
 • ضبط تلفظ команди команди
 • ضبط تلفظ коктейлем коктейлем
 • ضبط تلفظ коледжу коледжу
 • ضبط تلفظ колективної колективної
 • ضبط تلفظ кожному кожному
 • ضبط تلفظ кожну кожну
 • ضبط تلفظ кожного кожного
 • ضبط تلفظ ключова ключова
 • ضبط تلفظ клуби клуби
 • ضبط تلفظ ковзанах ковзанах
 • ضبط تلفظ клініку клініку
 • ضبط تلفظ клінічні клінічні
 • ضبط تلفظ клином клином
 • ضبط تلفظ кінцями кінцями
 • ضبط تلفظ класичній класичній
 • ضبط تلفظ класичної класичної
 • ضبط تلفظ кімнаті кімнаті
 • ضبط تلفظ кімнату кімнату
 • ضبط تلفظ кінохроніку кінохроніку
 • ضبط تلفظ керує керує
 • ضبط تلفظ киснем киснем
 • ضبط تلفظ кімнати кімнати
 • ضبط تلفظ Китаю Китаю
 • ضبط تلفظ кеворкяном кеворкяном
 • ضبط تلفظ керівником керівником
 • ضبط تلفظ керівництва керівництва
 • ضبط تلفظ каушанская каушанская
 • ضبط تلفظ кеворкяна кеворкяна
 • ضبط تلفظ капельдинери капельдинери
 • ضبط تلفظ капелюхом капелюхом
 • ضبط تلفظ капiталiстичному капiталiстичному
 • ضبط تلفظ касі касі
 • ضبط تلفظ канікул канікул
 • ضبط تلفظ каналів каналів
 • ضبط تلفظ кандидатами кандидатами
 • ضبط تلفظ канаді канаді
 • ضبط تلفظ каналами каналами
 • ضبط تلفظ кажучи кажучи
 • ضبط تلفظ каламутній каламутній
 • ضبط تلفظ калію калію
 • ضبط تلفظ їхньому їхньому