تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ Олександр Юрченко Олександр Юрченко
 • ضبط تلفظ Світлана Охріменко Світлана Охріменко [music, artist name, musician, singer female]
 • ضبط تلفظ Світлана Няньо Світлана Няньо [music]
 • ضبط تلفظ Цукор Біла Смерть Цукор Біла Смерть [music, band name, avantgarde music]
 • ضبط تلفظ прочитаний прочитаний
 • ضبط تلفظ дружній дружній
 • ضبط تلفظ вигідно вигідно
 • ضبط تلفظ полетівший полетівший
 • ضبط تلفظ розповідав розповідав
 • ضبط تلفظ розказав розказав
 • ضبط تلفظ розповів розповів
 • ضبط تلفظ читавший читавший
 • ضبط تلفظ Омелянович Омелянович
 • ضبط تلفظ Романюк Романюк [surname]
 • ضبط تلفظ вивчив вивчив
 • ضبط تلفظ розказаний розказаний
 • ضبط تلفظ розповідати розповідати
 • ضبط تلفظ пройшов пройшов
 • ضبط تلفظ прийшов прийшов
 • ضبط تلفظ повернув повернув

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ той, що пішов той, що пішов [متفرقه]
 • ضبط تلفظ той, що прийшов той, що прийшов [متفرقه]
 • ضبط تلفظ той, що отримав той, що отримав [متفرقه]
 • ضبط تلفظ той, що полетів той, що полетів [متفرقه]
 • ضبط تلفظ той, що мав той, що мав [متفرقه]
 • ضبط تلفظ той, що відкриває той, що відкриває [متفرقه]
 • ضبط تلفظ той, що малює той, що малює [متفرقه]
 • ضبط تلفظ той, що проходить той, що проходить [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Я бачив … Я бачив … [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Це 5 фунтів і 50 пенсів. Це 5 фунтів і 50 пенсів. [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Ви говорите по англійські? Ви говорите по англійські? [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Вона читає книжки? Вона читає книжки? [متفرقه]