تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ تۇمانسىز تۇمانسىز
 • ضبط تلفظ تۇمانلاشماق تۇمانلاشماق
 • ضبط تلفظ تۇمانلىق تۇمانلىق
 • ضبط تلفظ تۇمانلىق تاغلار تۇمانلىق تاغلار
 • ضبط تلفظ تۇمان تارقىلىشى تۇمان تارقىلىشى
 • ضبط تلفظ تۇمان قىرو تۇمان قىرو
 • ضبط تلفظ تۇمان كۆتۈرۈلمەك تۇمان كۆتۈرۈلمەك
 • ضبط تلفظ تۇماقچىلىق تۇماقچىلىق
 • ضبط تلفظ تۇماقچىلىق قىلماق تۇماقچىلىق قىلماق
 • ضبط تلفظ تۇمان ئۆلچىگۈچ تۇمان ئۆلچىگۈچ
 • ضبط تلفظ تۇمان باسماق تۇمان باسماق
 • ضبط تلفظ تۇماقنى ئالدىغا قويۇپ ئويلىماق تۇماقنى ئالدىغا قويۇپ ئويلىماق
 • ضبط تلفظ تۇماقنى قىرلاپ يۈرمەك تۇماقنى قىرلاپ يۈرمەك
 • ضبط تلفظ تۇماقچى تۇماقچى
 • ضبط تلفظ تۇماغا تۇماغا
 • ضبط تلفظ تۇماق ئۇرۇش تۇماق ئۇرۇش
 • ضبط تلفظ تۇماقلىق تۇماقلىق
 • ضبط تلفظ تۇماقنى ئاسمانغا ئاتماق تۇماقنى ئاسمانغا ئاتماق
 • ضبط تلفظ تۇماردان تۇماردان
 • ضبط تلفظ تۇمارلىق تۇمارلىق
 • ضبط تلفظ تۇمارچە تۇمارچە
 • ضبط تلفظ تۇمارگۈل تۇمارگۈل
 • ضبط تلفظ تۇمار بۇرۇت تۇمار بۇرۇت
 • ضبط تلفظ تۇمار قىلماق تۇمار قىلماق
 • ضبط تلفظ تۇم تۇياقلىق ھايۋان تۇم تۇياقلىق ھايۋان
 • ضبط تلفظ تۇم قارا تۇم قارا
 • ضبط تلفظ تۇم قاراڭغۇ تۇم قاراڭغۇ
 • ضبط تلفظ تۇلۇمچە تۇلۇمچە
 • ضبط تلفظ تۇلۇن تۇلۇن
 • ضبط تلفظ تۇم تۇم
 • ضبط تلفظ تۇم ئاق تۇم ئاق
 • ضبط تلفظ تۇلۇمسىمان تۇلۇمسىمان
 • ضبط تلفظ تۇلۇمچاشقان تۇلۇمچاشقان
 • ضبط تلفظ تۇلۇمچىلاپ تۇلۇمچىلاپ
 • ضبط تلفظ تۇلۇمچىلاپ سويماق تۇلۇمچىلاپ سويماق
 • ضبط تلفظ تۇلۇمان تۇلۇمان
 • ضبط تلفظ تۇلۇمدىن توقماق چىققاندەك تۇلۇمدىن توقماق چىققاندەك
 • ضبط تلفظ تۇلۇمدىن تۇقماق چىققاندەك تۇلۇمدىن تۇقماق چىققاندەك
 • ضبط تلفظ تۇلۇقچىقوڭغۇز تۇلۇقچىقوڭغۇز
 • ضبط تلفظ تۇلۇم تۇلۇم
 • ضبط تلفظ تۇلۇم سال تۇلۇم سال
 • ضبط تلفظ تۇلۇم قېيىق تۇلۇم قېيىق
 • ضبط تلفظ تۇلۇقلۇق تاپانچا تۇلۇقلۇق تاپانچا
 • ضبط تلفظ تۇلۇقچى قوڭغۇز تۇلۇقچى قوڭغۇز
 • ضبط تلفظ تۇلۇقچى تۇلۇقچى
 • ضبط تلفظ تۇلۇق تاش تۇلۇق تاش
 • ضبط تلفظ تۇلۇق سالماق تۇلۇق سالماق
 • ضبط تلفظ تۇلۇق ياستۇق تۇلۇق ياستۇق
 • ضبط تلفظ تۇلۇقلۇق تۇلۇقلۇق
 • ضبط تلفظ تۇلقۇق تۇلقۇق