تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Chöömej Chöömej
 • ضبط تلفظ айлана айлана [Siberian Tatar, Себер теле]
 • ضبط تلفظ Шанжалай Шанжалай
 • ضبط تلفظ ado ado [many, plenty, madami, noun, male name]
 • ضبط تلفظ илчирбе илчирбе
 • ضبط تلفظ эзим эзим
 • ضبط تلفظ марий марий [OMJ1_Lesson_02, nouns (chm)]
 • ضبط تلفظ ача ача [пшеничный хлеб, перепёлка, nouns (chm)]
 • ضبط تلفظ кум кум [сущeствитeльноe, noun, numerals (chm), dict_uk]
 • ضبط تلفظ кок кок [фамилии, numerals (chm), dict_uk]
 • ضبط تلفظ s06a14@gmail.com s06a14@gmail.com [0614]
 • ضبط تلفظ Сергей Күжүгет оглу Шойгу Сергей Күжүгет оглу Шойгу
 • ضبط تلفظ малым малым
 • ضبط تلفظ угдунмас угдунмас
 • ضبط تلفظ улуг улуг
 • ضبط تلفظ эдимни эдимни
 • ضبط تلفظ берейн берейн
 • ضبط تلفظ Угдунмас улуг малым, улуг эдимни берейн. Угдунмас улуг малым, улуг эдимни берейн.
 • ضبط تلفظ Хажытмаа Хажытмаа [female first names]
 • ضبط تلفظ Huun-Huur-Tu Huun-Huur-Tu [music, band names]
 • ضبط تلفظ эът чиир эът чиир
 • ضبط تلفظ оът оът
 • ضبط تلفظ Ынак мен Ынак мен
 • ضبط تلفظ Таңды-Тыва Таңды-Тыва [republic]
 • ضبط تلفظ Aylanmaa Damyran Aylanmaa Damyran
 • ضبط تلفظ Choduraa Tumat Choduraa Tumat
 • ضبط تلفظ йод йод [chemical element, dict_uk]
 • ضبط تلفظ кремний кремний [химия, chemicals, chemical element]
 • ضبط تلفظ сурьма сурьма [сущeствитeльноe, металлы и сплавы, chemical element]
 • ضبط تلفظ цинк цинк [сущeствитeльноe, металлы и сплавы, химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • ضبط تلفظ кислород кислород [химия, chemicals, chemical element]
 • ضبط تلفظ азот азот [химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • ضبط تلفظ кобальт кобальт [colours, сущeствитeльноe, металлы и сплавы, химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • ضبط تلفظ углерод углерод [химия, chemicals, chemical element]
 • ضبط تلفظ гайна гайна [chemical element]
 • ضبط تلفظ Кызыл Кызыл [география, Tatar Swadesh list, города России]
 • ضبط تلفظ Шоол Шоол [toponimy-tyvan]
 • ضبط تلفظ Толбул Толбул [toponimy-tyvan]
 • ضبط تلفظ соң соң
 • ضبط تلفظ ха ха [( Быков Сотников), dict_uk]
 • ضبط تلفظ чалчык чалчык [dialecticism, диалект]
 • ضبط تلفظ чүк чүк [топонимика, toponimy (tt)]
 • ضبط تلفظ вареньелээр вареньелээр
 • ضبط تلفظ могагзыыр могагзыыр
 • ضبط تلفظ фиништээр фиништээр
 • ضبط تلفظ шалаң шалаң
 • ضبط تلفظ гитаралаар гитаралаар
 • ضبط تلفظ маскировкаланыр маскировкаланыр
 • ضبط تلفظ аккордеоннаар аккордеоннаар
 • ضبط تلفظ сантиметрлээр сантиметрлээр