تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ hello hello [speech, salutations, greetings, salutacions, 挨拶, greeting, inglés, привет, ایران]
 • ضبط تلفظ Sağer Sağer
 • ضبط تلفظ - kardeş buradan geçemezsin ha+ hayırdır lan dayı? - kardeş buradan geçemezsin ha+ hayırdır lan dayı? [İfade Alışverişi]
 • ضبط تلفظ yytdıktyı yytdıktyı
 • ضبط تلفظ Damen Damen
 • ضبط تلفظ Wsws Wsws
 • ضبط تلفظ Xelatên Xelatên
 • ضبط تلفظ Elî Elî [Günes]
 • ضبط تلفظ palad palad [palm of hand]
 • ضبط تلفظ özr-pezir özr-pezir
 • ضبط تلفظ lâ-şe lâ-şe
 • ضبط تلفظ Ina Ina
 • ضبط تلفظ ıs'ar ıs'ar
 • ضبط تلفظ Hoşnişid Hoşnişid
 • ضبط تلفظ hesti hesti [horse]
 • ضبط تلفظ gonceleb gonceleb
 • ضبط تلفظ ezlaf ezlaf
 • ضبط تلفظ eracif eracif
 • ضبط تلفظ deryab deryab
 • ضبط تلفظ da'vi da'vi
 • ضبط تلفظ dehakin dehakin
 • ضبط تلفظ dem e dem dem e dem
 • ضبط تلفظ der-an der-an
 • ضبط تلفظ der-a-kab der-a-kab
 • ضبط تلفظ bağ-istan bağ-istan
 • ضبط تلفظ berdel acuz berdel acuz
 • ضبط تلفظ bezm-gah bezm-gah
 • ضبط تلفظ Tatar milli üzençäleklären körtü. Tatar milli üzençäleklären körtü.
 • ضبط تلفظ tatar köyläre tatar köyläre
 • ضبط تلفظ alaim-üs-sema alaim-üs-sema
 • ضبط تلفظ Aliman Aliman
 • ضبط تلفظ ameli-manda ameli-manda
 • ضبط تلفظ amin alayı amin alayı
 • ضبط تلفظ anberiyye anberiyye
 • ضبط تلفظ an-ı vahid an-ı vahid
 • ضبط تلفظ Aram Aram [bible, wire, california, fial de fer crancut, fial de ferre, de coire, peace, Biblical Name, Mardi, Les jours de la semaine, religie, bijbel, oude testament]
 • ضبط تلفظ abapuş abapuş
 • ضبط تلفظ afet-nümun afet-nümun
 • ضبط تلفظ aharlı aharlı
 • ضبط تلفظ beyat beyat
 • ضبط تلفظ sukat sukat [names]
 • ضبط تلفظ suka suka [noun, vomit, Swahili, Feeling, sugar, rzeczownik, zwierzę domowe, female dog, she-dog, names]
 • ضبط تلفظ suca suca [insults, vegetables, names]
 • ضبط تلفظ siva siva [names]
 • ضبط تلفظ senar senar [cenare, verbo, names]
 • ضبط تلفظ Salâr Salâr [names]
 • ضبط تلفظ razi razi [minimal pairs, minimal pair, names]
 • ضبط تلفظ naki naki [Number, number 2, names]
 • ضبط تلفظ Nakiye Nakiye [names]
 • ضبط تلفظ Nahire Nahire [names]