تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Bileğimi burktum. Bileğimi burktum.
 • ضبط تلفظ Kapusuz Kapusuz
 • ضبط تلفظ Fatih Artman Fatih Artman
 • ضبط تلفظ hüsrana uğruyorum hüsrana uğruyorum
 • ضبط تلفظ Bitir Bitir
 • ضبط تلفظ kephez kephez
 • ضبط تلفظ Enis Maci Enis Maci [writer]
 • ضبط تلفظ Ünel Ünel
 • ضبط تلفظ pioneer pioneer [electronics]
 • ضبط تلفظ ABSE ABSE
 • ضبط تلفظ dü-zeban dü-zeban
 • ضبط تلفظ Damen Damen
 • ضبط تلفظ tormış iptäşem tormış iptäşem
 • ضبط تلفظ Tathı Tathı
 • ضبط تلفظ Lactobacillus buchneri Lactobacillus buchneri
 • ضبط تلفظ Wsws Wsws
 • ضبط تلفظ pezciyan_amira pezciyan_amira
 • ضبط تلفظ Xelatên Xelatên
 • ضبط تلفظ Elî Elî [Günes]
 • ضبط تلفظ palad palad [palm of hand]
 • ضبط تلفظ özr-pezir özr-pezir
 • ضبط تلفظ lâ-şe lâ-şe
 • ضبط تلفظ Ina Ina
 • ضبط تلفظ ıs'ar ıs'ar
 • ضبط تلفظ Hoşnişid Hoşnişid
 • ضبط تلفظ hesti hesti [horse]
 • ضبط تلفظ gonceleb gonceleb
 • ضبط تلفظ ezlaf ezlaf
 • ضبط تلفظ eracif eracif
 • ضبط تلفظ deryab deryab
 • ضبط تلفظ da'vi da'vi
 • ضبط تلفظ dehakin dehakin
 • ضبط تلفظ dem e dem dem e dem
 • ضبط تلفظ der-an der-an
 • ضبط تلفظ der-a-kab der-a-kab
 • ضبط تلفظ bağ-istan bağ-istan
 • ضبط تلفظ berdel acuz berdel acuz
 • ضبط تلفظ bezm-gah bezm-gah
 • ضبط تلفظ bi-hakkın bi-hakkın
 • ضبط تلفظ bi niğah bi niğah
 • ضبط تلفظ Bitig Bitig
 • ضبط تلفظ canefşan canefşan
 • ضبط تلفظ Cangir Cangir
 • ضبط تلفظ Tatar milli üzençäleklären körtü. Tatar milli üzençäleklären körtü.
 • ضبط تلفظ tatar köyläre tatar köyläre
 • ضبط تلفظ alaim-üs-sema alaim-üs-sema
 • ضبط تلفظ Aliman Aliman
 • ضبط تلفظ ameli-manda ameli-manda
 • ضبط تلفظ amin alayı amin alayı
 • ضبط تلفظ anberiyye anberiyye