تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Aügero Aügero
 • ضبط تلفظ ağaç kütüğü ağaç kütüğü
 • ضبط تلفظ mehtap mehtap [kız isimleri, Originally Persian, names]
 • ضبط تلفظ suudili suudili
 • ضبط تلفظ Lamartin Caddesi Lamartin Caddesi
 • ضبط تلفظ Aliman Aliman
 • ضبط تلفظ suca suca [insults, vegetables, names]
 • ضبط تلفظ siva siva [names]
 • ضبط تلفظ senar senar [cenare, verbo, names]
 • ضبط تلفظ razi razi [minimal pairs, minimal pair, names]
 • ضبط تلفظ Nadiye Nadiye [names]
 • ضبط تلفظ Nacil Nacil [names]
 • ضبط تلفظ Nadime Nadime [names]
 • ضبط تلفظ Müstakime Müstakime [names]
 • ضبط تلفظ Muvakkar Muvakkar [names]
 • ضبط تلفظ Mübahat Mübahat [names]
 • ضبط تلفظ Mücap Mücap [names]
 • ضبط تلفظ Mutahhar Mutahhar [names]
 • ضبط تلفظ Mutarra Mutarra [names]
 • ضبط تلفظ Mutia Mutia [names]
 • ضبط تلفظ muhar muhar [főnév, növény, noun, plant, names]
 • ضبط تلفظ Munar Munar [names, surname]
 • ضبط تلفظ Musafat Musafat [names]
 • ضبط تلفظ Mubahat Mubahat [names]
 • ضبط تلفظ Muhaddere Muhaddere [names]
 • ضبط تلفظ Miranmir Miranmir [names]
 • ضبط تلفظ Mirhan Mirhan [names]
 • ضبط تلفظ Meyransa Meyransa [names]
 • ضبط تلفظ meva meva [names]
 • ضبط تلفظ Meşahir Meşahir [names]
 • ضبط تلفظ Menaf Menaf [names]
 • ضبط تلفظ Melissa Melissa [vegetables, female names, mitologia, piante, sostantivo, flicknamn, förnamn, egennamn, nome proprio di persona, first name, Toponomastic, nomi di persona, names]
 • ضبط تلفظ Mefhar Mefhar [names]
 • ضبط تلفظ Matuk Matuk [names]
 • ضبط تلفظ Mansure Mansure [names]
 • ضبط تلفظ Mahınev Mahınev [names]
 • ضبط تلفظ Lâhut Lâhut [names]
 • ضبط تلفظ Kaniye Kaniye [names]
 • ضبط تلفظ Kadagan Kadagan [names]
 • ضبط تلفظ Kadime Kadime [names]
 • ضبط تلفظ Kadire Kadire [names]
 • ضبط تلفظ Halâvet Halâvet [names]
 • ضبط تلفظ Hadiye Hadiye [names]
 • ضبط تلفظ Hafide Hafide [names]
 • ضبط تلفظ Gülara Gülara [names]
 • ضبط تلفظ Fekahet Fekahet [names]
 • ضبط تلفظ Fasihe Fasihe [names]
 • ضبط تلفظ Farik Farik [names]
 • ضبط تلفظ Farise Farise [names]
 • ضبط تلفظ Falih Falih [names]