تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ Emma Gray Munthe Emma Gray Munthe
 • ضبط تلفظ resesjuksköterska resesjuksköterska
 • ضبط تلفظ Dag Prawitz Dag Prawitz
 • ضبط تلفظ stagnation stagnation
 • ضبط تلفظ ivrigare ivrigare
 • ضبط تلفظ cacha cacha
 • ضبط تلفظ inaktuell inaktuell [Adjektiv]
 • ضبط تلفظ Kunst Kunst [German loanwords, art, noun, Kunst]
 • ضبط تلفظ Jacqueline Cabaj Awad Jacqueline Cabaj Awad [tennis player]
 • ضبط تلفظ sälgbusken sälgbusken
 • ضبط تلفظ sälgbuskar sälgbuskar
 • ضبط تلفظ sälgbuskarna sälgbuskarna
 • ضبط تلفظ ramibuske ramibuske
 • ضبط تلفظ matébuskar matébuskar
 • ضبط تلفظ matébuskarna matébuskarna
 • ضبط تلفظ sälgbuske sälgbuske
 • ضبط تلفظ videbuskarna videbuskarna
 • ضبط تلفظ matébuske matébuske
 • ضبط تلفظ matébusken matébusken
 • ضبط تلفظ tebuskarna tebuskarna
 • ضبط تلفظ videbuske videbuske
 • ضبط تلفظ videbusken videbusken
 • ضبط تلفظ videbuskar videbuskar
 • ضبط تلفظ tebuske tebuske
 • ضبط تلفظ tebusken tebusken
 • ضبط تلفظ tebuskar tebuskar
 • ضبط تلفظ kokabusken kokabusken
 • ضبط تلفظ kokabuskar kokabuskar
 • ضبط تلفظ kokabuskarna kokabuskarna
 • ضبط تلفظ kopkabuske kopkabuske
 • ضبط تلفظ albuskarna albuskarna
 • ضبط تلفظ halvdelarna halvdelarna
 • ضبط تلفظ halvdelar halvdelar
 • ضبط تلفظ framdelen framdelen
 • ضبط تلفظ framdelar framdelar
 • ضبط تلفظ lottsedlar lottsedlar
 • ضبط تلفظ lottsedlarna lottsedlarna
 • ضبط تلفظ slutsedlarna slutsedlarna
 • ضبط تلفظ småsedlarna småsedlarna
 • ضبط تلفظ lottsedel lottsedel
 • ضبط تلفظ loittsedeln loittsedeln
 • ضبط تلفظ röstsedlar röstsedlar
 • ضبط تلفظ småsedel småsedel
 • ضبط تلفظ småsedeln småsedeln
 • ضبط تلفظ småsedlar småsedlar
 • ضبط تلفظ pantsedlarna pantsedlarna
 • ضبط تلفظ röströstsedel röströstsedel
 • ضبط تلفظ röstsedeln röstsedeln
 • ضبط تلفظ pantsedel pantsedel
 • ضبط تلفظ pantsedeln pantsedeln

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ en liten lägenhet en liten lägenhet [متفرقه]
 • ضبط تلفظ han - honom han - honom [متفرقه]
 • ضبط تلفظ du - dig du - dig [متفرقه]
 • ضبط تلفظ jag - mig jag - mig [متفرقه]
 • ضبط تلفظ de - dem de - dem [متفرقه]
 • ضبط تلفظ ni - er ni - er [متفرقه]
 • ضبط تلفظ vi - oss vi - oss [متفرقه]
 • ضبط تلفظ hon - henne hon - henne [متفرقه]
 • ضبط تلفظ ingen - inga ingen - inga [متفرقه]
 • ضبط تلفظ någon - några någon - några [متفرقه]
 • ضبط تلفظ mycket snö mycket snö [متفرقه]
 • ضبط تلفظ den här staden den här staden [متفرقه]
 • ضبط تلفظ våld - våldet våld - våldet [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Jag tycker inte om köttbullar Jag tycker inte om köttbullar [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Det skulle vara bra om du stängde fönstret. Det skulle vara bra om du stängde fönstret. [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Har du lust att stänga fönstret? Har du lust att stänga fönstret? [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Skulle du vilja stänga fönstret? Skulle du vilja stänga fönstret? [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Skulle du kunna stänga fönstret? Skulle du kunna stänga fönstret? [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Kan du stänga fönstret? Kan du stänga fönstret? [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Du kan väl stänga fönstret? Du kan väl stänga fönstret? [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Du kunde kanske stänga fönstret? Du kunde kanske stänga fönstret? [متفرقه]
 • ضبط تلفظ sätt i sätt i [متفرقه]
 • ضبط تلفظ sätt i sladden sätt i sladden [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Jag kanske kan hjälpa Jag kanske kan hjälpa [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]
 • ضبط تلفظ Vad har ni för dagens ? Vad har ni för dagens ? [متفرقه]
 • ضبط تلفظ om dygnet om dygnet [متفرقه]
 • ضبط تلفظ en vara en vara [متفرقه]
 • ضبط تلفظ en idé en idé [متفرقه]
 • ضبط تلفظ roligt att träffas roligt att träffas [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ Är det din bror? Är det din bror? [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ det tycker jag det tycker jag [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ vi säger väl du vi säger väl du [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ det är det inte det är det inte [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ det här är första gången det här är första gången [سفر کردن]
 • ضبط تلفظ Vad har ni för yrke? Vad har ni för yrke? [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ vår son vår son [متفرقه]
 • ضبط تلفظ min fru min fru [لقب]
 • ضبط تلفظ Vad heter ni? Vad heter ni? [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ säga upp säga upp [متفرقه]
 • ضبط تلفظ stå för sin åsikt stå för sin åsikt [متفرقه]
 • ضبط تلفظ räcker fram räcker fram [متفرقه]
 • ضبط تلفظ barndoms stad barndoms stad [متفرقه]
 • ضبط تلفظ till befolkningen till befolkningen [متفرقه]
 • ضبط تلفظ till storleken till storleken [متفرقه]
 • ضبط تلفظ ta det lygnt ta det lygnt [متفرقه]
 • ضبط تلفظ i morgon kväll i morgon kväll [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Jag vet inte så noga. Jag vet inte så noga. [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ att känna sig lätt till sinnet att känna sig lätt till sinnet [متفرقه]
 • ضبط تلفظ vit fläck på kartan vit fläck på kartan [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Hon är helt uppe i det blå Hon är helt uppe i det blå [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]