تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Brahian Brahian
 • ضبط تلفظ abi abi [School, Schule, bible, names, bee (insect), diminutive of female first name, noun, feminine]
 • ضبط تلفظ Abeniba Abeniba
 • ضبط تلفظ abani abani
 • ضبط تلفظ Brand-Flu Brand-Flu
 • ضبط تلفظ makaperi makaperi
 • ضبط تلفظ faja lobi faja lobi
 • ضبط تلفظ Sranang Sranang
 • ضبط تلفظ yesi yesi
 • ضبط تلفظ yesibuba yesibuba
 • ضبط تلفظ yesi-ati yesi-ati
 • ضبط تلفظ yesi-olo yesi-olo
 • ضبط تلفظ yesimama yesimama
 • ضبط تلفظ yesilinga yesilinga
 • ضبط تلفظ yesikaka yesikaka
 • ضبط تلفظ yesidoti yesidoti
 • ضبط تلفظ yeye yeye [eye]
 • ضبط تلفظ yeyefasi yeyefasi
 • ضبط تلفظ yolisti yolisti
 • ضبط تلفظ yola yola [names]
 • ضبط تلفظ yoku yoku
 • ضبط تلفظ yokro yokro
 • ضبط تلفظ yongu yongu
 • ضبط تلفظ bromki bromki
 • ضبط تلفظ yonkuman yonkuman
 • ضبط تلفظ yorka yorka
 • ضبط تلفظ yorkaberi yorkaberi
 • ضبط تلفظ yorkatafra yorkatafra
 • ضبط تلفظ yosyosi-skoro yosyosi-skoro
 • ضبط تلفظ yosyosi yosyosi
 • ضبط تلفظ yowka yowka
 • ضبط تلفظ yowla yowla
 • ضبط تلفظ yuru-oso yuru-oso
 • ضبط تلفظ yuru yuru
 • ضبط تلفظ yuruten yuruten
 • ضبط تلفظ yusrefi yusrefi
 • ضبط تلفظ zuidsei zuidsei
 • ضبط تلفظ wetweti wetweti
 • ضبط تلفظ weti weti
 • ضبط تلفظ telo telo [water, body, sostantivo, food]
 • ضبط تلفظ gowtu gowtu [chemical element]
 • ضبط تلفظ kabasino kabasino [chemical element]
 • ضبط تلفظ koroskotriki koroskotriki [chemical element]
 • ضبط تلفظ kupru kupru [chemical element]
 • ضبط تلفظ kwiki kwiki [chemical element]
 • ضبط تلفظ srivru srivru [chemical element]
 • ضبط تلفظ sungu sungu [chemical element, names]
 • ضبط تلفظ ten ten [Number]
 • ضبط تلفظ loto loto [chemical element]
 • ضبط تلفظ Afrka Afrka