تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ naumachie naumachie
 • ضبط تلفظ یک‌کاسه یک‌کاسه
 • ضبط تلفظ Folkchany Folkchany [geographical names]
 • ضبط تلفظ Burghelea Burghelea
 • ضبط تلفظ Pițurcă Pițurcă
 • ضبط تلفظ ages ages [fut. di agere]
 • ضبط تلفظ tehara tehara
 • ضبط تلفظ avav avav
 • ضبط تلفظ manrro manrro
 • ضبط تلفظ yag yag
 • ضبط تلفظ ryat ryat
 • ضبط تلفظ mangav xabe mangav xabe
 • ضبط تلفظ Mangav Mangav
 • ضبط تلفظ yalakrano yalakrano
 • ضبط تلفظ thagar thagar
 • ضبط تلفظ sap sap [noun, verb, verb - present tense, verb - present]
 • ضبط تلفظ rrai rrai
 • ضبط تلفظ Rai Rai [nyelv, language, tv, televisione]
 • ضبط تلفظ phurt phurt
 • ضبط تلفظ bêng bêng
 • ضبط تلفظ alav alav
 • ضبط تلفظ dey dey [Turkish title]
 • ضبط تلفظ sheyan sheyan
 • ضبط تلفظ azilánto azilánto [refugee]
 • ضبط تلفظ Licaret Licaret [Nicolae Licaret]
 • ضبط تلفظ Hiturile Anului Hiturile Anului [songs, hitparade, annual, music composition]
 • ضبط تلفظ mănânci pâine. mănânci pâine. [eat, bread]
 • ضبط تلفظ gàjza gàjza
 • ضبط تلفظ niglo niglo
 • ضبط تلفظ bèrga bèrga
 • ضبط تلفظ mandǐn mandǐn
 • ضبط تلفظ Mangin Mangin [names]
 • ضبط تلفظ màćka màćka
 • ضبط تلفظ ràca ràca
 • ضبط تلفظ khanǐ khanǐ
 • ضبط تلفظ kaxni kaxni
 • ضبط تلفظ gurùśa gurùśa
 • ضبط تلفظ kòśnica kòśnica
 • ضبط تلفظ vùlica vùlica
 • ضبط تلفظ pràxo pràxo
 • ضبط تلفظ pùśka pùśka
 • ضبط تلفظ xinel xinel
 • ضبط تلفظ zervo zervo
 • ضبط تلفظ xolǐn xolǐn
 • ضبط تلفظ xoli xoli
 • ضبط تلفظ stadǐ stadǐ
 • ضبط تلفظ camcàli camcàli
 • ضبط تلفظ grubo grubo [przysłówek, adverb, ~ ciosany/mylić się/przesadzać]
 • ضبط تلفظ càmla càmla
 • ضبط تلفظ khilǎv khilǎv