تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Ochur Ochur
 • ضبط تلفظ осень осень [autumn]
 • ضبط تلفظ merangd merangd
 • ضبط تلفظ ngerchelchuus ngerchelchuus [mountain]
 • ضبط تلفظ Chelbacheb Chelbacheb
 • ضبط تلفظ Ongeim'l Tketau Ongeim'l Tketau
 • ضبط تلفظ Eli malk Eli malk
 • ضبط تلفظ Sureor Sureor
 • ضبط تلفظ Dirngulbai Misech Dirngulbai Misech [athlete, Palauan swimmer]
 • ضبط تلفظ Ngatpang Ngatpang [Name of a state]
 • ضبط تلفظ pierantozzi pierantozzi
 • ضبط تلفظ Modekngei Modekngei
 • ضبط تلفظ Woleai Woleai [islands, micronesia]
 • ضبط تلفظ Palau Palau [countries, Países, Palau, surname]
 • ضبط تلفظ Angaur Angaur
 • ضبط تلفظ kare kare [kare, adjective, Kare name, kare wa]
 • ضبط تلفظ ziteng ziteng
 • ضبط تلفظ zibiki zibiki
 • ضبط تلفظ ziangkempo ziangkempo
 • ضبط تلفظ tsios tsios
 • ضبط تلفظ tokuni tokuni
 • ضبط تلفظ Taiheio Taiheio
 • ضبط تلفظ sodang sodang
 • ضبط تلفظ Skoki Skoki [Polish towns and villages, rzeczownik l. mn., noun, jumps, skakać, jump, wieś, Village, miasto, town, osada, settlement]
 • ضبط تلفظ sirangkao sirangkao
 • ضبط تلفظ simpai simpai
 • ضبط تلفظ seizi seizi
 • ضبط تلفظ sarumata sarumata
 • ضبط تلفظ komeng komeng
 • ضبط تلفظ kimots kimots
 • ضبط تلفظ kets kets
 • ضبط تلفظ keizai keizai [economy]
 • ضبط تلفظ iorosku iorosku
 • ضبط تلفظ Dosei Dosei
 • ضبط تلفظ Daiziob Daiziob
 • ضبط تلفظ Chabunai Chabunai
 • ضبط تلفظ bungsu bungsu [anggota keluarga, family member]
 • ضبط تلفظ Bengngos Bengngos
 • ضبط تلفظ Chausbengdik Chausbengdik
 • ضبط تلفظ Benster Benster
 • ضبط تلفظ Babier Babier [papier]
 • ضبط تلفظ mais mais [learning French, from French - English but, piante, cooking, eating, vegetable, cereal, noun, plants, food, corn, but]
 • ضبط تلفظ Tsitsibando Tsitsibando
 • ضبط تلفظ diong diong
 • ضبط تلفظ Rael Rael [Der weibliche Vorname]
 • ضبط تلفظ taoch taoch
 • ضبط تلفظ boes boes
 • ضبط تلفظ iedel iedel
 • ضبط تلفظ uel uel
 • ضبط تلفظ bail bail [noun, adverb, names]