تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ por nos kombersá? por nos kombersá?
 • ضبط تلفظ como te llamas como te llamas [comun]
 • ضبط تلفظ nabegá nabegá
 • ضبط تلفظ sùitwèst sùitwèst
 • ضبط تلفظ pabou pabou
 • ضبط تلفظ pecaias pecaias
 • ضبط تلفظ bota bota [clothes, noun, shoe, butter, names]
 • ضبط تلفظ Turkia Turkia
 • ضبط تلفظ suegra suegra [familia, pariente, parientes]
 • ضبط تلفظ Santo Tomé i Príncipe Santo Tomé i Príncipe
 • ضبط تلفظ restorant restorant
 • ضبط تلفظ proverbio proverbio [sostantivo]
 • ضبط تلفظ lógika lógika
 • ضبط تلفظ kreensia kreensia
 • ضبط تلفظ kòmpas kòmpas
 • ضبط تلفظ kompas kompas
 • ضبط تلفظ Diccionario Diccionario
 • ضبط تلفظ dikshonarionan dikshonarionan
 • ضبط تلفظ dikshonario dikshonario
 • ضبط تلفظ Beibel Beibel
 • ضبط تلفظ ateista ateista [philosophe, noun, rzeczownik, ateizm, Bóg, odrzucać, nie wierzyć, Challange, istnienie, nieistnienie]
 • ضبط تلفظ otro otro
 • ضبط تلفظ otro aña otro aña
 • ضبط تلفظ aña pasa aña pasa
 • ضبط تلفظ amigu amigu [noun & adjective]
 • ضبط تلفظ aburimentu aburimentu
 • ضبط تلفظ abundantemente abundantemente
 • ضبط تلفظ abruptamente abruptamente [adverbs]
 • ضبط تلفظ abreviashon abreviashon
 • ضبط تلفظ abominabelmente abominabelmente
 • ضبط تلفظ abolushon abolushon
 • ضبط تلفظ ablif ablif
 • ضبط تلفظ aberashon aberashon
 • ضبط تلفظ dividi dividi
 • ضبط تلفظ òf òf
 • ضبط تلفظ y y [letters of the alphabet, lletres de lalfabet, alphabet, chvt evrt fvf. vvfez ftt]
 • ضبط تلفظ wowo wowo
 • ضبط تلفظ wiel wiel [zelfstandig naamwoord]
 • ضبط تلفظ webu webu
 • ضبط تلفظ volkániko volkániko
 • ضبط تلفظ tratado tratado [sustantivo]
 • ضبط تلفظ tempo tempo [piano, noun, music, musical terms, brand names]
 • ضبط تلفظ te'oro te'oro
 • ضبط تلفظ te mayan te mayan
 • ضبط تلفظ tantu tantu
 • ضبط تلفظ taha taha [erkek isimleri]
 • ضبط تلفظ Sürnam Sürnam
 • ضبط تلفظ swa swa [ácido]
 • ضبط تلفظ Strea Strea [nom, witch]
 • ضبط تلفظ stat stat [medical, urgent, diminutive, statistics, noun, physics term, unit, radioactivity, obsolete]

عبارت ها