تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ mooie kleur mooie kleur
 • ضبط تلفظ Philadelphia Philadelphia [pennsylvania, USA, Cities - United States]
 • ضبط تلفظ schipol schipol [airport]
 • ضبط تلفظ Sudan Sudan
 • ضبط تلفظ huet huet [winemakers, verb]
 • ضبط تلفظ Huët Huët
 • ضبط تلفظ Jean Jean [female names, male names, 法語常見名字, female name, name, first name, surname]
 • ضبط تلفظ Gauthier Huët Gauthier Huët
 • ضبط تلفظ Pelger Pelger [names]
 • ضبط تلفظ Karel Pelger Karel Pelger
 • ضبط تلفظ Hanna Hanna [rzeczownik, noun, imię żeńskie, female first name, odmiana rzeczowników]
 • ضبط تلفظ eirerstok eirerstok
 • ضبط تلفظ cultfilm cultfilm
 • ضبط تلفظ Overlaet Overlaet
 • ضبط تلفظ hakaru hakaru
 • ضبط تلفظ Hakaru Hashimoto Hakaru Hashimoto
 • ضبط تلفظ sjabrak sjabrak
 • ضبط تلفظ Veiligheidskleding Veiligheidskleding
 • ضبط تلفظ Pieternel Pieternel
 • ضبط تلفظ loodlijnig loodlijnig
 • ضبط تلفظ pijnlozer pijnlozer
 • ضبط تلفظ gourmetlucht gourmetlucht
 • ضبط تلفظ het eerloost het eerloost
 • ضبط تلفظ meest eerloost meest eerloost
 • ضبط تلفظ skyr skyr [food, dairy products, cuisine, company]
 • ضبط تلفظ Willebrands Willebrands
 • ضبط تلفظ daklozer daklozer
 • ضبط تلفظ loze loze
 • ضبط تلفظ Emma McLaughlin Emma McLaughlin
 • ضبط تلفظ Huang Huang [names, surname]
 • ضبط تلفظ kontlikker kontlikker
 • ضبط تلفظ teleangiëctasieën teleangiëctasieën
 • ضبط تلفظ Claas Claas [names]
 • ضبط تلفظ Emanuel Emegha Emanuel Emegha
 • ضبط تلفظ Kuijs Kuijs
 • ضبط تلفظ Conilik Conilik
 • ضبط تلفظ Gregoor Gregoor
 • ضبط تلفظ Aphattel Aphattel
 • ضبط تلفظ Homunculus loxodontus Homunculus loxodontus
 • ضبط تلفظ Johansen Johansen [surnames, names]
 • ضبط تلفظ Takayasu Takayasu
 • ضبط تلفظ Tomisaku Kawasaki Tomisaku Kawasaki
 • ضبط تلفظ Vagavond Vagavond
 • ضبط تلفظ fabri fabri
 • ضبط تلفظ Weisz Weisz [names]
 • ضبط تلفظ evs evs
 • ضبط تلفظ Imbens Imbens
 • ضبط تلفظ Wolt gai misschien ain bosbas? Wolt gai misschien ain bosbas?