تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ lumija lumija
 • ضبط تلفظ hanzir hanzir
 • ضبط تلفظ hobza hobza
 • ضبط تلفظ Buttiġieġ Buttiġieġ [family name]
 • ضبط تلفظ Buttigieg Buttigieg [family name, surname]
 • ضبط تلفظ xkunvat xkunvat
 • ضبط تلفظ Charles Agius Charles Agius
 • ضبط تلفظ ferrovija ferrovija
 • ضبط تلفظ fekruna fekruna
 • ضبط تلفظ fjuri fjuri
 • ضبط تلفظ frawla frawla
 • ضبط تلفظ dudu dudu [kız isimleri, dudu]
 • ضبط تلفظ denfil denfil [denfil]
 • ضبط تلفظ dublett dublett [dublett]
 • ضبط تلفظ dinja dinja [fruit]
 • ضبط تلفظ Ir-Rabat Ir-Rabat
 • ضبط تلفظ cikkulata cikkulata
 • ضبط تلفظ curkett curkett
 • ضبط تلفظ coff coff
 • ضبط تلفظ cintorin cintorin
 • ضبط تلفظ ballun ballun
 • ضبط تلفظ m'hix m'hix
 • ضبط تلفظ m'hijiex m'hijiex
 • ضبط تلفظ xiħa xiħa
 • ضبط تلفظ xiħ xiħ
 • ضبط تلفظ Uviera Uviera
 • ضبط تلفظ Uniformi Uniformi
 • ضبط تلفظ Ufficcju Ufficcju
 • ضبط تلفظ umbrella umbrella [device, protection, rain]
 • ضبط تلفظ Ohxon Ohxon
 • ضبط تلفظ ors ors [noun, bear]
 • ضبط تلفظ Ommi Ommi
 • ضبط تلفظ Elmu Elmu
 • ضبط تلفظ iebes iebes
 • ضبط تلفظ Manny Muscat Manny Muscat
 • ضبط تلفظ Ġudaiżmu Ġudaiżmu [Judaism]
 • ضبط تلفظ Ergajna Ergajna
 • ضبط تلفظ Iddecieda Iddecieda
 • ضبط تلفظ twil twil
 • ضبط تلفظ qodma qodma
 • ضبط تلفظ Ta’ Giezu Ta’ Giezu [church]
 • ضبط تلفظ Gozo Gozo [Malta, island]
 • ضبط تلفظ liwja liwja
 • ضبط تلفظ Ngħid Ngħid
 • ضبط تلفظ istejjer istejjer
 • ضبط تلفظ nkun nkun
 • ضبط تلفظ nixtieq nixtieq
 • ضبط تلفظ fantasija fantasija
 • ضبط تلفظ jħobbu jħobbu
 • ضبط تلفظ kollha kollha