تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ saqqajja saqqajja
 • ضبط تلفظ tigne tigne [area in sliema]
 • ضبط تلفظ Ugiegh Ugiegh
 • ضبط تلفظ Filghodu Filghodu
 • ضبط تلفظ Nilghag Nilghag
 • ضبط تلفظ Xemgha Xemgha
 • ضبط تلفظ Xoghol Xoghol
 • ضبط تلفظ Ghasfut Ghasfut
 • ضبط تلفظ CELESTYAL CELESTYAL
 • ضبط تلفظ Qalziet Qalziet
 • ضبط تلفظ Muntanja Muntanja
 • ضبط تلفظ Għala Għala
 • ضبط تلفظ Nimmisjak Nimmisjak
 • ضبط تلفظ Kollox sew Kollox sew
 • ضبط تلفظ Ma nafx Ma nafx
 • ضبط تلفظ Awguri Awguri
 • ضبط تلفظ Merbħa Merbħa
 • ضبط تلفظ hello hello [speech, salutations, greetings, informal, how are you, hello how are you?, Hi how are you, hello, Hello!, MERHABA, English, korea, xin chao, 你好, hs, h, e, l, o, مرحبا, greetings goodbyes, Kevin, salutacions, 挨拶, greeting, inglés, привет]
 • ضبط تلفظ nesa nesa [contracciones]
 • ضبط تلفظ Ħal-Għaxaq Ħal-Għaxaq
 • ضبط تلفظ Għaxaq Għaxaq
 • ضبط تلفظ Għargħur Għargħur
 • ضبط تلفظ Ġemgħa Ġemgħa
 • ضبط تلفظ kamra kamra [noun]
 • ضبط تلفظ xkora xkora
 • ضبط تلفظ mħadda mħadda
 • ضبط تلفظ Nies Nies [names]
 • ضبط تلفظ rigal rigal
 • ضبط تلفظ William Muscat William Muscat
 • ضبط تلفظ Charles Scicluna Charles Scicluna
 • ضبط تلفظ Xlendi Xlendi
 • ضبط تلفظ Inventur Inventur [noun]
 • ضبط تلفظ proċessur proċessur [electronics, computers]
 • ضبط تلفظ memorja memorja
 • ضبط تلفظ enerġija enerġija
 • ضبط تلفظ ċirkwit integrat ċirkwit integrat [electronics]
 • ضبط تلفظ kompjuter kompjuter [computer, nouns in Upper Sorbian, computers, electronics]
 • ضبط تلفظ kiwja kiwja
 • ضبط تلفظ wiegħed wiegħed
 • ضبط تلفظ tislijiet tislijiet
 • ضبط تلفظ zalza zalza
 • ضبط تلفظ attiv attiv
 • ضبط تلفظ ċċaqlaq ċċaqlaq
 • ضبط تلفظ tagħha tagħha
 • ضبط تلفظ Grieg Grieg
 • ضبط تلفظ sbozzature sbozzature
 • ضبط تلفظ ottijet ottijet
 • ضبط تلفظ Burmarrad Burmarrad
 • ضبط تلفظ San Pawl Milqi San Pawl Milqi [city]
 • ضبط تلفظ staġun staġun

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ Int sabiħa Int sabiħa [عشوه‌گری و مخ‌زنی]
 • ضبط تلفظ Ftit żgħira Ftit żgħira [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Jiena minn ... Jiena minn ... [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ Ilni ma narak Ilni ma narak [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ Għandi l-ġuħ Għandi l-ġuħ [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ Għandi n-nas Għandi n-nas [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ Jien ħażin Jien ħażin [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ Mhux ħażin Mhux ħażin [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ Kif inti? Kif inti? [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ Jien tajjeb Jien tajjeb [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ Is-sena t-tajba Is-sena t-tajba [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Malta hija gżira żgħira. Malta hija gżira żgħira. [متفرقه]