تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Portelli Portelli [surname]
 • ضبط تلفظ 20 20 [Number]
 • ضبط تلفظ 50 50 [Number, Numbers]
 • ضبط تلفظ Curmi Curmi
 • ضبط تلفظ 0 0 [Number, nought, zero, ought]
 • ضبط تلفظ Ħallini Ħallini
 • ضبط تلفظ ċentru ċentru
 • ضبط تلفظ skola skola [noun, verb]
 • ضبط تلفظ volpi volpi
 • ضبط تلفظ mixtieq mixtieq
 • ضبط تلفظ ċriev ċriev
 • ضبط تلفظ jirbħu jirbħu
 • ضبط تلفظ xkupa xkupa
 • ضبط تلفظ xugaman xugaman
 • ضبط تلفظ wizgha wizgha
 • ضبط تلفظ werqa werqa
 • ضبط تلفظ Alfred Xuereb Alfred Xuereb
 • ضبط تلفظ serp serp [zoología, Animal]
 • ضبط تلفظ sodda sodda
 • ضبط تلفظ siggu siggu
 • ضبط تلفظ vapur vapur [nom, Steam]
 • ضبط تلفظ vaska vaska [verb]
 • ضبط تلفظ papra papra
 • ضبط تلفظ pitazz pitazz
 • ضبط تلفظ missieri missieri
 • ضبط تلفظ lumija lumija
 • ضبط تلفظ hanzir hanzir
 • ضبط تلفظ hobza hobza
 • ضبط تلفظ Buttiġieġ Buttiġieġ [family name]
 • ضبط تلفظ Buttigieg Buttigieg [family name, surname]
 • ضبط تلفظ xkunvat xkunvat
 • ضبط تلفظ Charles Agius Charles Agius
 • ضبط تلفظ ferrovija ferrovija
 • ضبط تلفظ fekruna fekruna
 • ضبط تلفظ fjuri fjuri
 • ضبط تلفظ frawla frawla
 • ضبط تلفظ dudu dudu [kız isimleri, dudu]
 • ضبط تلفظ denfil denfil [denfil]
 • ضبط تلفظ dublett dublett [dublett]
 • ضبط تلفظ dinja dinja [fruit]
 • ضبط تلفظ Ir-Rabat Ir-Rabat
 • ضبط تلفظ cikkulata cikkulata
 • ضبط تلفظ curkett curkett
 • ضبط تلفظ coff coff
 • ضبط تلفظ cintorin cintorin
 • ضبط تلفظ ballun ballun
 • ضبط تلفظ m'hix m'hix
 • ضبط تلفظ m'hijiex m'hijiex
 • ضبط تلفظ xiħa xiħa
 • ضبط تلفظ xiħ xiħ