تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Fghoxx dik il-papra madonna Fghoxx dik il-papra madonna
 • ضبط تلفظ bihom bihom
 • ضبط تلفظ bikom bikom
 • ضبط تلفظ bina bina [female names, Indian names, india, wasp, German names]
 • ضبط تلفظ biha biha
 • ضبط تلفظ bik bik [Animal]
 • ضبط تلفظ bija bija
 • ضبط تلفظ bih bih [pronouns, conjugated]
 • ضبط تلفظ Sema Sema [seme, sostantivo, names]
 • ضبط تلفظ nisimgħu nisimgħu
 • ضبط تلفظ tant tant [adverbes, substantiv, chord, aunt]
 • ضبط تلفظ fid-dinja fid-dinja
 • ضبط تلفظ Ejja hawnhekk Ejja hawnhekk
 • ضبط تلفظ X'għidtli? X'għidtli?
 • ضبط تلفظ Fejn qiegħda l-kamra tal-banju? Fejn qiegħda l-kamra tal-banju?
 • ضبط تلفظ bejgħ bejgħ
 • ضبط تلفظ Jien nitgħallem waħdi Jien nitgħallem waħdi
 • ضبط تلفظ X'inhuma l-passatempi tiegħek? X'inhuma l-passatempi tiegħek?
 • ضبط تلفظ Aqgħu! Aqgħu!
 • ضبط تلفظ augur augur
 • ضبط تلفظ lenti ta' l-ingrandiment lenti ta' l-ingrandiment
 • ضبط تلفظ Għeluq Sninek it-Tajjeb Għeluq Sninek it-Tajjeb
 • ضبط تلفظ għaf għaf
 • ضبط تلفظ il-kanċer il-kanċer
 • ضبط تلفظ ghandek ghandek
 • ضبط تلفظ żagiew żagiew [rzeczownik, noun, firebrand, torch, światło, rozświetlać, płomień, płonąć, dym, źródło światła]
 • ضبط تلفظ af af [preposition, mouth, bijwoord, ape, noun]
 • ضبط تلفظ Ta'Dmejrek Ta'Dmejrek [mountain]
 • ضبط تلفظ saqqajja saqqajja
 • ضبط تلفظ Ugiegh Ugiegh
 • ضبط تلفظ Nilghag Nilghag
 • ضبط تلفظ Ghasfut Ghasfut
 • ضبط تلفظ CELESTYAL CELESTYAL
 • ضبط تلفظ Għala Għala
 • ضبط تلفظ hello hello [speech, salutations, greetings, salutacions, 挨拶, greeting, inglés, привет, ایران]
 • ضبط تلفظ nesa nesa [contracciones]
 • ضبط تلفظ Għaxaq Għaxaq
 • ضبط تلفظ William Muscat William Muscat
 • ضبط تلفظ Charles Scicluna Charles Scicluna
 • ضبط تلفظ Inventur Inventur [noun]
 • ضبط تلفظ proċessur proċessur [electronics, computers]
 • ضبط تلفظ ċirkwit integrat ċirkwit integrat [electronics]
 • ضبط تلفظ kompjuter kompjuter [computer, nouns in Upper Sorbian, computers, electronics]
 • ضبط تلفظ kiwja kiwja
 • ضبط تلفظ wiegħed wiegħed
 • ضبط تلفظ tislijiet tislijiet
 • ضبط تلفظ zalza zalza
 • ضبط تلفظ attiv attiv
 • ضبط تلفظ ċċaqlaq ċċaqlaq
 • ضبط تلفظ tagħha tagħha