تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ Ġemgħa Ġemgħa
 • ضبط تلفظ kamra kamra [noun]
 • ضبط تلفظ xkora xkora
 • ضبط تلفظ mħadda mħadda
 • ضبط تلفظ Nies Nies [names]
 • ضبط تلفظ rigal rigal
 • ضبط تلفظ William Muscat William Muscat
 • ضبط تلفظ Charles Scicluna Charles Scicluna
 • ضبط تلفظ Xlendi Xlendi
 • ضبط تلفظ Inventur Inventur [noun]
 • ضبط تلفظ proċessur proċessur [electronics, computers]
 • ضبط تلفظ memorja memorja
 • ضبط تلفظ enerġija enerġija
 • ضبط تلفظ ċirkwit integrat ċirkwit integrat [electronics]
 • ضبط تلفظ kompjuter kompjuter [computer, nouns in Upper Sorbian, computers, electronics]
 • ضبط تلفظ kiwja kiwja
 • ضبط تلفظ wiegħed wiegħed
 • ضبط تلفظ tislijiet tislijiet
 • ضبط تلفظ zalza zalza
 • ضبط تلفظ attiv attiv
 • ضبط تلفظ ċċaqlaq ċċaqlaq
 • ضبط تلفظ tagħha tagħha
 • ضبط تلفظ Grieg Grieg
 • ضبط تلفظ sbozzature sbozzature
 • ضبط تلفظ ottijet ottijet
 • ضبط تلفظ Burmarrad Burmarrad
 • ضبط تلفظ San Pawl Milqi San Pawl Milqi [city]
 • ضبط تلفظ staġun staġun
 • ضبط تلفظ faqqiegħ faqqiegħ
 • ضبط تلفظ Bard Bard [topónimo, luoghi, League of Legends, lol, gaming]
 • ضبط تلفظ qamħ qamħ
 • ضبط تلفظ għoxrin għoxrin
 • ضبط تلفظ ħamest iklieb ħamest iklieb
 • ضبط تلفظ bulgaru bulgaru
 • ضبط تلفظ tiegħu tiegħu
 • ضبط تلفظ maghnaeh maghnaeh
 • ضبط تلفظ 16 16 [( Быков Сотников), Number, أرقام, عدد, أعداد]
 • ضبط تلفظ 39 39 [Number, Numbers, liczba]
 • ضبط تلفظ Reġjun Reġjun
 • ضبط تلفظ 69 69 [Number, symbol]
 • ضبط تلفظ Lee Lee [male, names, verb, ngwaa, Lenny]
 • ضبط تلفظ Gellewza Gellewza
 • ضبط تلفظ Ghirgentina Ghirgentina
 • ضبط تلفظ Charles Jude Scicluna Charles Jude Scicluna
 • ضبط تلفظ Sanglea Sanglea
 • ضبط تلفظ 100 100 [Number]
 • ضبط تلفظ 10 10 [numero, liczba, Number, dziesięć, dziesiątka, ( Быков Сотников), ตัวเลข, WL, see <czegoś>, أرقام, عدد, أعداد]
 • ضبط تلفظ 18 18 [Number, osiemnaście, osiemnastka, liczba, ( Быков Сотников), أرقام, عدد, أعداد]
 • ضبط تلفظ 33 33 [Number, ตัวเลข, trīsdesmit trīs]
 • ضبط تلفظ 29 29 [اعداد, عدد, 数字, Двадцать девять, 29, Number, ตัวเลข, Need France French not Canadian]

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ Is-sena t-tajba Is-sena t-tajba [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Malta hija gżira żgħira. Malta hija gżira żgħira. [متفرقه]