تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Kirkop Kirkop [Village]
 • ضبط تلفظ Lee Lee [male, names, verb, ngwaa, Lenny]
 • ضبط تلفظ Gellewza Gellewza
 • ضبط تلفظ Ghirgentina Ghirgentina
 • ضبط تلفظ Triq ta' Sant'Anna Triq ta' Sant'Anna
 • ضبط تلفظ Charles Jude Scicluna Charles Jude Scicluna
 • ضبط تلفظ estremisti estremisti [extremist]
 • ضبط تلفظ Il-qalb Il-qalb
 • ضبط تلفظ għal għal
 • ضبط تلفظ ieħor ieħor
 • ضبط تلفظ Sanglea Sanglea
 • ضبط تلفظ 100 100 [Number]
 • ضبط تلفظ 10 10 [numero, liczba, Number, dziesięć, dziesiątka, ( Быков Сотников), ตัวเลข, WL, see <czegoś>]
 • ضبط تلفظ 18 18 [Number, osiemnaście, osiemnastka, liczba, ( Быков Сотников)]
 • ضبط تلفظ 33 33 [Number, ตัวเลข]
 • ضبط تلفظ 29 29 [اعداد, عدد, 数字, Двадцать девять, 29, Number, ตัวเลข]
 • ضبط تلفظ Portelli Portelli [surname]
 • ضبط تلفظ 20 20 [Number]
 • ضبط تلفظ 50 50 [Number, Numbers]
 • ضبط تلفظ Curmi Curmi
 • ضبط تلفظ 0 0 [Number, nought, zero, ought]
 • ضبط تلفظ Ħallini Ħallini
 • ضبط تلفظ ċentru ċentru
 • ضبط تلفظ skola skola [noun, verb]
 • ضبط تلفظ volpi volpi
 • ضبط تلفظ mixtieq mixtieq
 • ضبط تلفظ ċriev ċriev
 • ضبط تلفظ jirbħu jirbħu
 • ضبط تلفظ xkupa xkupa
 • ضبط تلفظ xugaman xugaman
 • ضبط تلفظ wizgha wizgha
 • ضبط تلفظ werqa werqa
 • ضبط تلفظ Alfred Xuereb Alfred Xuereb
 • ضبط تلفظ serp serp [zoología, Animal]
 • ضبط تلفظ sodda sodda
 • ضبط تلفظ siggu siggu
 • ضبط تلفظ vapur vapur [nom, Steam]
 • ضبط تلفظ vaska vaska [verb]
 • ضبط تلفظ papra papra
 • ضبط تلفظ pitazz pitazz
 • ضبط تلفظ missieri missieri
 • ضبط تلفظ lumija lumija
 • ضبط تلفظ hanzir hanzir
 • ضبط تلفظ hobza hobza
 • ضبط تلفظ Buttiġieġ Buttiġieġ [family name]
 • ضبط تلفظ Buttigieg Buttigieg [family name, surname]
 • ضبط تلفظ xkunvat xkunvat
 • ضبط تلفظ Charles Agius Charles Agius
 • ضبط تلفظ ferrovija ferrovija
 • ضبط تلفظ fekruna fekruna