تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Argegn Argegn
 • ضبط تلفظ Siranöva Siranöva
 • ضبط تلفظ Vidigülf Vidigülf
 • ضبط تلفظ Burnasch Burnasch
 • ضبط تلفظ Gualdrasch Gualdrasch
 • ضبط تلفظ Mórla Mórla
 • ضبط تلفظ cazzoeula cazzoeula
 • ضبط تلفظ senatur senatur
 • ضبط تلفظ Don Don [Russia, rivers, male given name, british accent, Donation, Titolo di rispetto ( signore)]
 • ضبط تلفظ Lisander Lisander [nomi di persona]
 • ضبط تلفظ don Lisander don Lisander [don Alessandro (Manzoni)]
 • ضبط تلفظ bruscitt bruscitt [food]
 • ضبط تلفظ mondeghili mondeghili
 • ضبط تلفظ sguàita sguàita
 • ضبط تلفظ inarcà inarcà
 • ضبط تلفظ giustà giustà [aggiustato]
 • ضبط تلفظ giónta giónta
 • ضبط تلفظ giontà giontà
 • ضبط تلفظ carabàttola carabàttola
 • ضبط تلفظ nòtes nòtes
 • ضبط تلفظ frontà frontà
 • ضبط تلفظ stracch stracch
 • ضبط تلفظ negà negà
 • ضبط تلفظ toeù a fitt toeù a fitt
 • ضبط تلفظ fitt fitt [Emberi vonások, Skånska, Skåne, Scanian, Scania]
 • ضبط تلفظ fittà fittà
 • ضبط تلفظ refittóra refittóra
 • ضبط تلفظ refittô refittô
 • ضبط تلفظ vegnì dénter vegnì dénter
 • ضبط تلفظ vegnì drént vegnì drént
 • ضبط تلفظ vegnì suu vegnì suu
 • ضبط تلفظ vegnì vegnì
 • ضبط تلفظ molà molà
 • ضبط تلفظ Gioanna d'Arch Gioanna d'Arch
 • ضبط تلفظ Praça dos Restauradores Praça dos Restauradores [location]
 • ضبط تلفظ Ciass Ciass
 • ضبط تلفظ Menarost Menarost
 • ضبط تلفظ sgonfion sgonfion
 • ضبط تلفظ crubion crubion
 • ضبط تلفظ crubiament crubiament
 • ضبط تلفظ crubià crubià
 • ضبط تلفظ crubi crubi
 • ضبط تلفظ crozz crozz
 • ضبط تلفظ crovettà crovettà
 • ضبط تلفظ crovetta crovetta
 • ضبط تلفظ croved croved
 • ضبط تلفظ crodon crodon
 • ضبط تلفظ coretton coretton
 • ضبط تلفظ corettà corettà
 • ضبط تلفظ adaquament adaquament