تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Samschadeg Samschadeg
 • ضبط تلفظ Haaptugekloter Haaptugekloter
 • ضبط تلفظ Haaptugeklot Haaptugeklot
 • ضبط تلفظ Haaptugekloten Haaptugekloten
 • ضبط تلفظ Haapttribünen Haapttribünen
 • ضبط تلفظ Haapttribün Haapttribün
 • ضبط تلفظ Haapttheesen Haapttheesen
 • ضبط تلفظ Haaptthees Haaptthees
 • ضبط تلفظ Haapttableauen Haapttableauen
 • ضبط تلفظ Haapttableau Haapttableau
 • ضبط تلفظ Haaptsëtz Haaptsëtz
 • ضبط تلفظ Haaptsäiten Haaptsäiten
 • ضبط تلفظ Haaptsäit Haaptsäit
 • ضبط تلفظ Haaptsuergen Haaptsuergen
 • ضبط تلفظ Haaptsuerg Haaptsuerg
 • ضبط تلفظ Haaptstécker Haaptstécker
 • ضبط تلفظ Haaptstéck Haaptstéck
 • ضبط تلفظ Haaptstéchwuert Haaptstéchwuert
 • ضبط تلفظ Haaptstéchwierder Haaptstéchwierder
 • ضبط تلفظ Haaptstäipen Haaptstäipen
 • ضبط تلفظ Haaptstäip Haaptstäip
 • ضبط تلفظ Haaptsträitpunkten Haaptsträitpunkten
 • ضبط تلفظ Haaptsträitpunkt Haaptsträitpunkt
 • ضبط تلفظ Haaptstrecken Haaptstrecken
 • ضبط تلفظ Haaptstreck Haaptstreck
 • ضبط تلفظ Haaptsprooch Haaptsprooch
 • ضبط تلفظ Haaptsponsoren Haaptsponsoren
 • ضبط تلفظ Haaptsponsor Haaptsponsor
 • ضبط تلفظ Haaptsiègen Haaptsiègen
 • ضبط تلفظ Haaptsiège Haaptsiège
 • ضبط تلفظ Haaptschwéierpunkten Haaptschwéierpunkten
 • ضبط تلفظ Haaptschwéierpunkt Haaptschwéierpunkt
 • ضبط تلفظ Haaptronnen Haaptronnen
 • ضبط تلفظ Haaptronn Haaptronn
 • ضبط تلفظ Haaptrevenuen Haaptrevenuen
 • ضبط تلفظ Haaptrevenu Haaptrevenu
 • ضبط تلفظ Haaptresponsabelen Haaptresponsabelen
 • ضبط تلفظ Haaptresidencen Haaptresidencen
 • ضبط تلفظ Haaptresidence Haaptresidence
 • ضبط تلفظ Haaptresidenzen Haaptresidenzen
 • ضبط تلفظ Haaptresidenz Haaptresidenz
 • ضبط تلفظ Haaptreprochen Haaptreprochen
 • ضبط تلفظ Haaptreproche Haaptreproche
 • ضبط تلفظ Haaptreegelen Haaptreegelen
 • ضبط تلفظ Haaptreegel Haaptreegel
 • ضبط تلفظ Haaptreformen Haaptreformen
 • ضبط تلفظ Haaptreform Haaptreform
 • ضبط تلفظ Haaptrecommandatiounen Haaptrecommandatiounen
 • ضبط تلفظ Haaptrecommandatioun Haaptrecommandatioun
 • ضبط تلفظ Haaptrecetten Haaptrecetten