تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Gschliider Gschliider
 • ضبط تلفظ Fräiliichtbünen Fräiliichtbünen
 • ضبط تلفظ Fräiliichtbün Fräiliichtbün
 • ضبط تلفظ Fräiliichttheater Fräiliichttheater
 • ضبط تلفظ Fräiheetsstrofen Fräiheetsstrofen
 • ضبط تلفظ Fräiheetsstrof Fräiheetsstrof
 • ضبط تلفظ Fräiheetssonn Fräiheetssonn
 • ضبط تلفظ Fräiheetsplazen Fräiheetsplazen
 • ضبط تلفظ Fräiheetsplaz Fräiheetsplaz
 • ضبط تلفظ Fräiheetsparteien Fräiheetsparteien
 • ضبط تلفظ Fräiheetspartei Fräiheetspartei
 • ضبط تلفظ Fräiheetskämpferinnen Fräiheetskämpferinnen
 • ضبط تلفظ Fräiheetskämpferin Fräiheetskämpferin
 • ضبط تلفظ Fräiheetskämpfer Fräiheetskämpfer
 • ضبط تلفظ Fräihandelszonen Fräihandelszonen
 • ضبط تلفظ Fräihandelszon Fräihandelszon
 • ضبط تلفظ Fräihandelsofkommessen Fräihandelsofkommessen
 • ضبط تلفظ Fräihandelsofkommes Fräihandelsofkommes
 • ضبط تلفظ Fräigeescht Fräigeescht
 • ضبط تلفظ Fräiflächen Fräiflächen
 • ضبط تلفظ Fräifläch Fräifläch
 • ضبط تلفظ Fräifaartsschäiner Fräifaartsschäiner
 • ضبط تلفظ Fräifaartsschäin Fräifaartsschäin
 • ضبط تلفظ Fräidenker Fräidenker
 • ضبط تلفظ Fräibréiwer Fräibréiwer
 • ضبط تلفظ Fräibréif Fräibréif
 • ضبط تلفظ Fruuchtsaier Fruuchtsaier
 • ضبط تلفظ Frontspoileren Frontspoileren
 • ضبط تلفظ Frontspoiler Frontspoiler
 • ضبط تلفظ Frontalattacken Frontalattacken
 • ضبط تلفظ frontalattack frontalattack
 • ضبط تلفظ luxembourgeois luxembourgeois [1]
 • ضبط تلفظ Expressionisten Expressionisten
 • ضبط تلفظ Drüsen Drüsen [pl.]
 • ضبط تلفظ sechs sechs [números, 2, Number]
 • ضبط تلفظ Wierer Wierer
 • ضبط تلفظ veranstalten veranstalten [verb]
 • ضبط تلفظ Cache-pot Cache-pot
 • ضبط تلفظ eidel eidel
 • ضبط تلفظ Moderatorinnen Moderatorinnen
 • ضبط تلفظ Kranen Kranen [pl.]
 • ضبط تلفظ Treffpunkt Treffpunkt