تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ Schwéngsfuder Schwéngsfuder
 • ضبط تلفظ Schwéngbroten Schwéngbroten
 • ضبط تلفظ Schougesetz Schougesetz
 • ضبط تلفظ fluchafen fluchafen
 • ضبط تلفظ geduelt geduelt
 • ضبط تلفظ lifnei lifnei
 • ضبط تلفظ Redatricen Redatricen
 • ضبط تلفظ Redatrice Redatrice
 • ضبط تلفظ 我 [Common Words, 常用字, 我, me, i, 高頻基礎叼炸天的閩南話詞語, 1, 汉语]
 • ضبط تلفظ Je veux Je veux [francais, learning French, I want, conjugate the French verb vouloir, verbes en Francais, verbs in French, verbes en Français]
 • ضبط تلفظ Beierhaascht Beierhaascht
 • ضبط تلفظ Platbanden Platbanden
 • ضبط تلفظ pernamenten pernamenten
 • ضبط تلفظ Sclimé Sclimé
 • ضبط تلفظ Ierstéck Ierstéck
 • ضبط تلفظ Ierschaften Ierschaften [pl.]
 • ضبط تلفظ Ierschaft Ierschaft
 • ضبط تلفظ Petange Petange
 • ضبط تلفظ Kroune Kroune [place]
 • ضبط تلفظ Kayl Kayl
 • ضبط تلفظ Goebelsmuhle Goebelsmuhle
 • ضبط تلفظ Usines Usines
 • ضبط تلفظ Burange Burange
 • ضبط تلفظ Dippach Dippach
 • ضبط تلفظ Reckange Reckange
 • ضبط تلفظ Diekirch Diekirch [Luxembourg]
 • ضبط تلفظ Berchem Berchem
 • ضبط تلفظ Sunnyi Melles Sunnyi Melles
 • ضبط تلفظ halz halz [cuello]
 • ضبط تلفظ lavende lavende [lavanda]
 • ضبط تلفظ Eugène Eugène [first names, first name]
 • ضبط تلفظ Alix Alix [comics, Comics hero, first names]
 • ضبط تلفظ Laminat Laminat
 • ضبط تلفظ reif reif [verb]
 • ضبط تلفظ Reliquien Reliquien
 • ضبط تلفظ Lëtzebuerg Lëtzebuerg [Luxembourg, country]

عبارت ها