تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Streptocoqueninfektiounen Streptocoqueninfektiounen
 • ضبط تلفظ Streptocoqueninfektioun Streptocoqueninfektioun [medical]
 • ضبط تلفظ Streptocoquen Streptocoquen [pl.]
 • ضبط تلفظ streptocoque streptocoque [medical]
 • ضبط تلفظ Straiss Straiss
 • ضبط تلفظ Strapatzen Strapatzen
 • ضبط تلفظ Strapatz Strapatz
 • ضبط تلفظ Sträifegänsen Sträifegänsen [pl.]
 • ضبط تلفظ Sträifegäns Sträifegäns [anser indicus]
 • ضبط تلفظ struppevoller struppevoller
 • ضبط تلفظ struppevollen struppevollen
 • ضبط تلفظ struppevollem struppevollem
 • ضبط تلفظ struppevollt struppevollt
 • ضبط تلفظ struppevoll struppevoll
 • ضبط تلفظ striz striz
 • ضبط تلفظ strikter strikter
 • ضبط تلفظ strikten strikten
 • ضبط تلفظ striktem striktem
 • ضبط تلفظ strikt strikt
 • ضبط تلفظ strammzezéien strammzezéien
 • ضبط تلفظ strammgezunn strammgezunn
 • ضبط تلفظ strammzitt strammzitt
 • ضبط تلفظ strammzitts strammzitts
 • ضبط تلفظ strammzéien strammzéien
 • ضبط تلفظ strammstéingt strammstéingt
 • ضبط تلفظ strammstéingen strammstéingen
 • ضبط تلفظ strammstéings strammstéings
 • ضبط تلفظ strammstéing strammstéing
 • ضبط تلفظ strammstoungt strammstoungt
 • ضبط تلفظ strammstoungen strammstoungen
 • ضبط تلفظ strammstoungs strammstoungs
 • ضبط تلفظ strammstoung strammstoung
 • ضبط تلفظ strammzestoen strammzestoen
 • ضبط تلفظ strammgestanen strammgestanen
 • ضبط تلفظ strammgestan strammgestan
 • ضبط تلفظ strammstitt strammstitt
 • ضبط تلفظ strammsteet strammsteet
 • ضبط تلفظ strammstees strammstees
 • ضبط تلفظ strammstinn strammstinn
 • ضبط تلفظ strammstoen strammstoen
 • ضبط تلفظ Stoppelhaff Stoppelhaff [area in Luxembourg]
 • ضبط تلفظ Stoffwiesselkrankheeten Stoffwiesselkrankheeten
 • ضبط تلفظ Stoffwiesselkrankheet Stoffwiesselkrankheet
 • ضبط تلفظ stoucht stoucht
 • ضبط تلفظ Stilbréch Stilbréch
 • ضبط تلفظ Stilbroch Stilbroch
 • ضبط تلفظ Stierfbegleedung Stierfbegleedung
 • ضبط تلفظ stëppelt stëppelt
 • ضبط تلفظ stëppels stëppels
 • ضبط تلفظ stëppelen stëppelen