تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ zeremoniellen zeremoniellen
 • ضبط تلفظ zeremoniellem zeremoniellem
 • ضبط تلفظ zeremoniellt zeremoniellt
 • ضبط تلفظ zeréckgéift zeréckgéift
 • ضبط تلفظ zeréckgéifen zeréckgéifen
 • ضبط تلفظ zeréckgéifs zeréckgéifs
 • ضبط تلفظ zeréckgéif zeréckgéif
 • ضبط تلفظ zeréckgouft zeréckgouft
 • ضبط تلفظ zeréckgoufen zeréckgoufen
 • ضبط تلفظ zeréckgoufs zeréckgoufs
 • ضبط تلفظ zeréckgouf zeréckgouf
 • ضبط تلفظ zeréckgëtt zeréckgëtt
 • ضبط تلفظ zeréckgëss zeréckgëss
 • ضبط تلفظ zerechtgeluechter zerechtgeluechter
 • ضبط تلفظ zerechtgeluechten zerechtgeluechten
 • ضبط تلفظ zerechtgeluechtem zerechtgeluechtem
 • ضبط تلفظ zerechtgeluecht zerechtgeluecht
 • ضبط تلفظ zerechtleet zerechtleet
 • ضبط تلفظ zerechtlees zerechtlees
 • ضبط تلفظ zerechtleeën zerechtleeën
 • ضبط تلفظ Zënserträg Zënserträg
 • ضبط تلفظ Zënsertrag Zënsertrag
 • ضبط تلفظ zéngfacher zéngfacher
 • ضبط تلفظ zéngfachen zéngfachen
 • ضبط تلفظ zéngfachem zéngfachem
 • ضبط تلفظ zéngfacht zéngfacht
 • ضبط تلفظ zéngfach zéngfach
 • ضبط تلفظ Zentiar Zentiar
 • ضبط تلفظ Zëmmerschlësselen Zëmmerschlësselen
 • ضبط تلفظ Zëmmerschlëssel Zëmmerschlëssel
 • ضبط تلفظ Zeenografinnen Zeenografinnen
 • ضبط تلفظ Zeenografin Zeenografin
 • ضبط تلفظ Zeenografen Zeenografen
 • ضبط تلفظ Zeenograf Zeenograf
 • ضبط تلفظ zeenescher zeenescher
 • ضبط تلفظ zeeneschen zeeneschen
 • ضبط تلفظ zeeneschem zeeneschem
 • ضبط تلفظ zeenescht zeenescht
 • ضبط تلفظ zeenesch zeenesch
 • ضبط تلفظ Zaepert Zaepert [area in Luxembourg]
 • ضبط تلفظ Yogien Yogien
 • ضبط تلفظ yogi yogi
 • ضبط تلفظ Yogascoursen Yogascoursen
 • ضبط تلفظ Yogascours Yogascours
 • ضبط تلفظ würzeger würzeger
 • ضبط تلفظ würzegen würzegen
 • ضبط تلفظ würzegem würzegem
 • ضبط تلفظ würzegt würzegt
 • ضبط تلفظ würzeg würzeg
 • ضبط تلفظ Würdegung Würdegung