تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ хэкухуэфӏ хэкухуэфӏ
 • ضبط تلفظ блэ зэраукӀ баш блэ зэраукӀ баш
 • ضبط تلفظ Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ
 • ضبط تلفظ блэ зэуар кӀапсэм щощтэ блэ зэуар кӀапсэм щощтэ
 • ضبط تلفظ псым симыхьмэ псым симыхьмэ
 • ضبط تلفظ згъэпщкӏуащ згъэпщкӏуащ
 • ضبط تلفظ псэ зыпыт псэ зыпыт
 • ضبط تلفظ тхылъыр зытеухуар сыт? тхылъыр зытеухуар сыт?
 • ضبط تلفظ хьэкӏэпыч хьэкӏэпыч
 • ضبط تلفظ пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ
 • ضبط تلفظ хуэпщэфӏэн хуэпщэфӏэн
 • ضبط تلفظ сыкъыфӏэбгъанура? сыкъыфӏэбгъанура?
 • ضبط تلفظ мэкIухуэ мэкIухуэ
 • ضبط تلفظ силӏ силӏ
 • ضبط تلفظ А си нану, моу къакӏуэ! А си нану, моу къакӏуэ!
 • ضبط تلفظ къуенцӏ къуенцӏ
 • ضبط تلفظ къуенару къуенару
 • ضبط تلفظ зызэхэцӏэлэжын зызэхэцӏэлэжын
 • ضبط تلفظ зызэшэкӏын зызэшэкӏын
 • ضبط تلفظ зызэхъуэкӏын зызэхъуэкӏын
 • ضبط تلفظ зызэхэуфэн зызэхэуфэн
 • ضبط تلفظ зызэхуэщӏын зызэхуэщӏын
 • ضبط تلفظ зызэхуитӏэн зызэхуитӏэн
 • ضبط تلفظ зызэхуэшэн зызэхуэшэн
 • ضبط تلفظ зызэфӏэхын зызэфӏэхын
 • ضبط تلفظ зызэфӏэшын зызэфӏэшын
 • ضبط تلفظ зызэфӏэгъэпкӏэн зызэфӏэгъэпкӏэн
 • ضبط تلفظ зызэфӏэгъэпщхьэн зызэфӏэгъэпщхьэн
 • ضبط تلفظ зызэфӏэлъхьэн зызэфӏэлъхьэн
 • ضبط تلفظ зызэупсеин зызэупсеин
 • ضبط تلفظ зызэфӏэгъэлэлын зызэфӏэгъэлэлын
 • ضبط تلفظ зызэтеубыдэн зызэтеубыдэн
 • ضبط تلفظ зызэтешэщӏэн зызэтешэщӏэн
 • ضبط تلفظ зызэтеуӏэфӏэн зызэтеуӏэфӏэн
 • ضبط تلفظ зызэтеубыдэжын зызэтеубыдэжын
 • ضبط تلفظ зызэтеӏыгъэн зызэтеӏыгъэн
 • ضبط تلفظ зызэтеӏэжьэн зызэтеӏэжьэн
 • ضبط تلفظ зызэтеуӏэфӏэжын зызэтеуӏэфӏэжын
 • ضبط تلفظ зызэпэщӏэсэн зызэпэщӏэсэн
 • ضبط تلفظ зызэрыгъэпщхьэн зызэрыгъэпщхьэн
 • ضبط تلفظ зызэпыщӏэн зызэпыщӏэн
 • ضبط تلفظ зызэпэгъэзэн зызэпэгъэзэн
 • ضبط تلفظ зызэпэплъыхьыжын зызэпэплъыхьыжын
 • ضبط تلفظ зызэпылъхьэн зызэпылъхьэн
 • ضبط تلفظ зызэпылъэщӏыхьын зызэпылъэщӏыхьын
 • ضبط تلفظ зызэпщытын зызэпщытын
 • ضبط تلفظ зызэпыӏудзын зызэпыӏудзын
 • ضبط تلفظ зызэпылӏэщӏыхьыжын зызэпылӏэщӏыхьыжын
 • ضبط تلفظ зызэпкърегъэчын зызэпкърегъэчын
 • ضبط تلفظ зызэпщӏэхэдзэн зызэпщӏэхэдзэн