تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ соджэ соджэ
 • ضبط تلفظ къэскӏухьыну сокӏуэ къэскӏухьыну сокӏуэ
 • ضبط تلفظ чыристан чыристан
 • ضبط تلفظ кӏуэрщӏэгъакъуэ кӏуэрщӏэгъакъуэ
 • ضبط تلفظ унэм сокӏуэж унэм сокӏуэж
 • ضبط تلفظ сыноуэн сыноуэн
 • ضبط تلفظ уанэгущхьэнтэ уанэгущхьэнтэ
 • ضبط تلفظ пэ кӏыхь пэ кӏыхь
 • ضبط تلفظ къэгъанэ къэгъанэ
 • ضبط تلفظ къыдогъанэ къыдогъанэ
 • ضبط تلفظ лъэщӏ лъэщӏ
 • ضبط تلفظ узыншэу куэдрэ тхьэм къыфщхьэщигъэт узыншэу куэдрэ тхьэм къыфщхьэщигъэт
 • ضبط تلفظ сышхэну сыхуейщ сышхэну сыхуейщ
 • ضبط تلفظ дыщэ пыӏэ дыщэ пыӏэ
 • ضبط تلفظ пщыхьэщхьэм сыт ухуигугъэр? пщыхьэщхьэм сыт ухуигугъэр?
 • ضبط تلفظ унэм и теплъэ унэм и теплъэ
 • ضبط تلفظ нэщӏыса нэщӏыса
 • ضبط تلفظ нэщӏысын нэщӏысын
 • ضبط تلفظ зегъасэ зегъасэ
 • ضبط تلفظ ягъэлъапӏэ ягъэлъапӏэ
 • ضبط تلفظ удыгъэ зыхэлъ удыгъэ зыхэлъ
 • ضبط تلفظ ӏэфӏагъ ӏэфӏагъ
 • ضبط تلفظ нэ дахэ уиӏэщ нэ дахэ уиӏэщ
 • ضبط تلفظ щхьэцхущӏ щхьэцхущӏ
 • ضبط تلفظ удыгъэ удыгъэ
 • ضبط تلفظ хуэжэн хуэжэн
 • ضبط تلفظ щыпсэухэм я къетхэкӏын щыпсэухэм я къетхэкӏын
 • ضبط تلفظ зрахьэну хуэныкъуэщ зрахьэну хуэныкъуэщ
 • ضبط تلفظ лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ
 • ضبط تلفظ тепӏэн тепӏэн
 • ضبط تلفظ ахъшэ къихын ахъшэ къихын
 • ضبط تلفظ пащтыхьыпхъу пащтыхьыпхъу
 • ضبط تلفظ хьэдэщӏэлъхьэ хьэдэщӏэлъхьэ
 • ضبط تلفظ псытекӏэ псытекӏэ
 • ضبط تلفظ фӏыкӏэ зыухьэ фӏыкӏэ зыухьэ
 • ضبط تلفظ шэнт-ӏэнэ шэнт-ӏэнэ
 • ضبط تلفظ уэсылӏ ящӏ уэсылӏ ящӏ
 • ضبط تلفظ къэзэр къэзэр
 • ضبط تلفظ гъэбэтэн гъэбэтэн
 • ضبط تلفظ зыхузэгъэпэщ зыхузэгъэпэщ
 • ضبط تلفظ зыхузэгъэпэщын зыхузэгъэпэщын
 • ضبط تلفظ хузэгъэпэщын хузэгъэпэщын
 • ضبط تلفظ абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ? абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ?
 • ضبط تلفظ ӏэпхъуэ зэпытт ӏэпхъуэ зэпытт
 • ضبط تلفظ хыфӏэдзапӏэ хыфӏэдзапӏэ
 • ضبط تلفظ хыфӏэдзапхъэ хыфӏэдзапхъэ
 • ضبط تلفظ щӏэдзыпхъэ щӏэдзыпхъэ
 • ضبط تلفظ хьэжыгъэ ухуэнщӏын хьэжыгъэ ухуэнщӏын
 • ضبط تلفظ ухуэнщӏын ухуэнщӏын
 • ضبط تلفظ цӏыхубз дахэ дыдэ цӏыхубз дахэ дыдэ