تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ halloo halloo [interj, noun, Sei ruhig]
 • ضبط تلفظ hallo hallo [greeting, various spellings, Begrüßung, WL, Begrüssung, begruessung, greetings, greeting in German, A1, selamlaşma, CCTV, سلام]
 • ضبط تلفظ blue blue [colors, color, colour]
 • ضبط تلفظ Brasil Brasil [country, obsoleto, colors, Countries in Macedonian Language, American, countries, geography, Countries of the World, país, nação, povo, korean]
 • ضبط تلفظ Anawak Anawak
 • ضبط تلفظ Pilpay Pilpay
 • ضبط تلفظ ХIиндий форд ХIиндий форд [oceans]
 • ضبط تلفظ Litle ceasars Litle ceasars
 • ضبط تلفظ Iа дика хайл Iа дика хайл
 • ضبط تلفظ вахалва вахалва
 • ضبط تلفظ бусалба бусалба
 • ضبط تلفظ Dharma Dharma [Name - English]
 • ضبط تلفظ мегаргда мегаргда
 • ضبط تلفظ хьо хой хьо хой
 • ضبط تلفظ мерз е мерз е
 • ضبط تلفظ цIанегье аз цIанегье аз
 • ضبط تلفظ арэ ва арэ ва
 • ضبط تلفظ дик ду дик ду
 • ضبط تلفظ ALLAH ALLAH
 • ضبط تلفظ Кавказ Кавказ [Caucasia, dict_uk]
 • ضبط تلفظ дил дил
 • ضبط تلفظ гIейгIе гIейгIе
 • ضبط تلفظ гийре гийре
 • ضبط تلفظ боргIал боргIал
 • ضبط تلفظ бугI бугI
 • ضبط تلفظ и и [буква, алфавит, союз, Kazym Khanty, Hill Mari [mrj], ий, Модзелевская, ( Быков Сотников)]
 • ضبط تلفظ менги менги
 • ضبط تلفظ фет фет
 • ضبط تلفظ чукхи чукхи
 • ضبط تلفظ маьже маьже
 • ضبط تلفظ дулх дулх
 • ضبط تلفظ къом берх къом берх
 • ضبط تلفظ нигат нигат
 • ضبط تلفظ оффай оффай
 • ضبط تلفظ ловц ловц
 • ضبط تلفظ лаьца лаьца
 • ضبط تلفظ мур мур [German loanwords (uk), dict_uk]
 • ضبط تلفظ IажагI IажагI
 • ضبط تلفظ цIей цIей
 • ضبط تلفظ цIеннан цIеннан
 • ضبط تلفظ цIенда цIенда
 • ضبط تلفظ кхоан кхоан
 • ضبط تلفظ молхаж молхаж
 • ضبط تلفظ молх молх
 • ضبط تلفظ верз верз
 • ضبط تلفظ гIанд гIанд
 • ضبط تلفظ тIа тIа
 • ضبط تلفظ оасар оасар
 • ضبط تلفظ унзар унзар
 • ضبط تلفظ оарц оарц