تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ mangipatarus mangipatarus
 • ضبط تلفظ makipatang makipatang
 • ضبط تلفظ rehion rehion
 • ضبط تلفظ para para [sostantivo, Originally Persian, distritos de surinam, surinam, color, pénz, money, odmiana rzeczowników, see <za parę minut>, see <zazdrościć>]
 • ضبط تلفظ inpaay inpaay
 • ضبط تلفظ tawagan tawagan [call, ring, phone]
 • ضبط تلفظ petsa petsa [tagalog]
 • ضبط تلفظ espesipiko espesipiko
 • ضبط تلفظ addang addang
 • ضبط تلفظ aramidenyo aramidenyo
 • ضبط تلفظ rumbeng rumbeng
 • ضبط تلفظ kalikagumanna kalikagumanna
 • ضبط تلفظ pakdaar pakdaar
 • ضبط تلفظ no no [negative, adjective, interjection, adverb, English, on, verbum]
 • ضبط تلفظ babaen babaen
 • ضبط تلفظ aplikasionyo aplikasionyo
 • ضبط تلفظ maipanggep maipanggep
 • ضبط تلفظ saludsod saludsod
 • ضبط تلفظ addaankayo addaankayo
 • ضبط تلفظ bayadanyo bayadanyo
 • ضبط تلفظ pagsasaoyo pagsasaoyo
 • ضبط تلفظ tulong tulong
 • ضبط تلفظ dumawat dumawat
 • ضبط تلفظ karbenganyo karbenganyo
 • ضبط تلفظ inapuy inapuy
 • ضبط تلفظ agóng agóng
 • ضبط تلفظ lapayág lapayág
 • ضبط تلفظ kaarúba kaarúba
 • ضبط تلفظ sakoy sakoy
 • ضبط تلفظ imedia imedia
 • ضبط تلفظ las las [verb, rzeczownik, noun, forest, sosny, świerki, modrzewie, drzewa, dęby, zalesienie, odmiana rzeczowników, see <wywołał>, see <głośno>]
 • ضبط تلفظ bigat bigat
 • ضبط تلفظ una una [female name]
 • ضبط تلفظ la la [music, solfa, notes, scale]
 • ضبط تلفظ Anio Anio [Eneide]
 • ضبط تلفظ dominggo dominggo
 • ضبط تلفظ oras oras
 • ضبط تلفظ minuto minuto [aggettivo, sostantivo]
 • ضبط تلفظ segundo segundo
 • ضبط تلفظ disiembre disiembre
 • ضبط تلفظ nobiembre nobiembre
 • ضبط تلفظ Oktubre Oktubre [October, month]
 • ضبط تلفظ septiembre septiembre [meses del año]
 • ضبط تلفظ agosto agosto [mesi, months, years, anni, agosto, August, month, meses del año, names]
 • ضبط تلفظ hulio hulio
 • ضبط تلفظ hunio hunio
 • ضبط تلفظ Mayo Mayo [Yukon, Territories, Irish County, food]
 • ضبط تلفظ abril abril [months, April, meses do ano, months of the year, abril, month, meses del año, Mês]
 • ضبط تلفظ Marso Marso [marzo, sostantivo, planets, astronomy, March, month]
 • ضبط تلفظ Pebrero Pebrero [February, month]