تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

  • ضبط تلفظ Nuosu Nuosu
  • ضبط تلفظ Yi Yi [languages, Sprachen, sounds, phonetics, ethnic, noun]
  • ضبط تلفظ Mari Kvien Brunvoll Mari Kvien Brunvoll
  • ضبط تلفظ ꋠꂇ ꋠꂇ
  • ضبط تلفظ 0123456789 0123456789 [阿拉伯数字,数字, Number, 数字]
  • ضبط تلفظ ꊯꈬ ꊯꈬ [19]
  • ضبط تلفظ ꌕꊯꉬ ꌕꊯꉬ [35]