تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ A picsába A picsába [slang]
 • ضبط تلفظ teremburáját teremburáját
 • ضبط تلفظ Az áldóját Az áldóját [slang]
 • ضبط تلفظ nyomáscsökkentő nyomáscsökkentő
 • ضبط تلفظ lekondenzálódás lekondenzálódás
 • ضبط تلفظ lekondenzálódása lekondenzálódása
 • ضبط تلفظ hőerőgépekben hőerőgépekben
 • ضبط تلفظ elpárologtató elpárologtató
 • ضبط تلفظ körfolyamatának körfolyamatának
 • ضبط تلفظ energiamérlegük energiamérlegük
 • ضبط تلفظ energiamérlegüket energiamérlegüket
 • ضبط تلفظ gőzkondenzátort gőzkondenzátort
 • ضبط تلفظ expandál expandál
 • ضبط تلفظ hűtőgépipar hűtőgépipar
 • ضبط تلفظ hűtőgépiparban hűtőgépiparban
 • ضبط تلفظ hűtőrendszerekben hűtőrendszerekben
 • ضبط تلفظ fojtószelepen fojtószelepen
 • ضبط تلفظ csőszűkítő csőszűkítő
 • ضبط تلفظ csőszűkítőn csőszűkítőn
 • ضبط تلفظ csőkígyón csőkígyón
 • ضبط تلفظ hőcserélőt hőcserélőt
 • ضبط تلفظ kondenzátorba kondenzátorba
 • ضبط تلفظ hűtőkocsit hűtőkocsit
 • ضبط تلفظ hűtőkocsik hűtőkocsik
 • ضبط تلفظ hűtőkocsikat hűtőkocsikat
 • ضبط تلفظ hűtőkocsikban hűtőkocsikban
 • ضبط تلفظ hűtővagon hűtővagon
 • ضبط تلفظ hűtővagonok hűtővagonok
 • ضبط تلفظ hűtővagonokat hűtővagonokat
 • ضبط تلفظ hűtővagonokban hűtővagonokban
 • ضبط تلفظ Miskolic Miskolic
 • ضبط تلفظ zománcozással zománcozással
 • ضبط تلفظ bronztárgyat bronztárgyat
 • ضبط تلفظ bronztárgyakat bronztárgyakat
 • ضبط تلفظ rézrozsda rézrozsda
 • ضبط تلفظ vasrozsda vasrozsda
 • ضبط تلفظ vasrozsdát vasrozsdát
 • ضبط تلفظ rézanyagú rézanyagú
 • ضبط تلفظ biokorrózió biokorrózió
 • ضبط تلفظ alumíniumtárgy alumíniumtárgy
 • ضبط تلفظ alumíniumtárgyakat alumíniumtárgyakat
 • ضبط تلفظ alumíniumtárgyak alumíniumtárgyak
 • ضبط تلفظ készpénzkibocsátásból készpénzkibocsátásból
 • ضبط تلفظ favoritként favoritként
 • ضبط تلفظ világranglistát világranglistát
 • ضبط تلفظ gyöngyháza gyöngyháza
 • ضبط تلفظ igazgyöngyök igazgyöngyök
 • ضبط تلفظ tőlevélrózsás tőlevélrózsás
 • ضبط تلفظ összeforrt összeforrt
 • ضبط تلفظ lepelleveleik lepelleveleik

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ lézer alapú távérzékelés lézer alapú távérzékelés [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Európai Monetáris Intézet Európai Monetáris Intézet [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Gazdasági és Monetáris Unió Gazdasági és Monetáris Unió [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Központi Bankok Európai Rendszere Központi Bankok Európai Rendszere [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Európai Központi Bank Európai Központi Bank [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Európai Új Autó Értékelő Program Európai Új Autó Értékelő Program [متفرقه]
 • ضبط تلفظ jel-zaj viszony jel-zaj viszony [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Nyald ki a seggem! Nyald ki a seggem! [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Regisztrálj te is! Regisztrálj te is! [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Civil Elkötelezettség Mozgalom Civil Elkötelezettség Mozgalom [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Ez a miénk Ez a miénk [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Ez nem a tiéd Ez nem a tiéd [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Ez nem a miénk Ez nem a miénk [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Olvasom a nő újságját Olvasom a nő újságját [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Iszom a kávédat. Iszom a kávédat. [خوردن و آشامیدن]
 • ضبط تلفظ Iszom a teámat Iszom a teámat [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Megiszom a vizet Megiszom a vizet [متفرقه]
 • ضبط تلفظ A kávéját iszom A kávéját iszom [متفرقه]
 • ضبط تلفظ A tiéd vagyok A tiéd vagyok [متفرقه]
 • ضبط تلفظ A lovai vizet isznak A lovai vizet isznak [متفرقه]
 • ضبط تلفظ A macskája iszik A macskája iszik [متفرقه]
 • ضبط تلفظ A macskái vizet isznak A macskái vizet isznak [متفرقه]