تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

  • [verbs, verb - infinitu, verb - infinitive, Medicine in Turkish, تقنية, حاسوب, 歌曲, medicine, kalbos dalis: daiktavardis f., medžiaga /medžiagotyra, sąvoka: fiziniai /gamtos m., noun]
  • [rzeczownik, noun, z niemieckiego, nacięcie]

عبارت‌ها