تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Aranduka Aranduka
 • ضبط تلفظ Kaguy Kaguy [wine]
 • ضبط تلفظ jahei'ỹ jahei'ỹ
 • ضبط تلفظ yvy tenonde yvy tenonde
 • ضبط تلفظ Añamemby Añamemby
 • ضبط تلفظ Kirito Kirito [Kirito, Cristo]
 • ضبط تلفظ tendyry tendyry
 • ضبط تلفظ kutuha kutuha
 • ضبط تلفظ cahque cahque
 • ضبط تلفظ Nde rerrespeta nde rupe Nde rerrespeta nde rupe
 • ضبط تلفظ Mitãkaria'y Mitãkaria'y
 • ضبط تلفظ ñaguata ñaguata
 • ضبط تلفظ ndepjapoi ndepjapoi
 • ضبط تلفظ sombrero sombrero [hats, spanish, loanword]
 • ضبط تلفظ Tuykia Tuykia
 • ضبط تلفظ Alemáña Alemáña
 • ضبط تلفظ Vienã Vienã
 • ضبط تلفظ Vangyladẽ Vangyladẽ
 • ضبط تلفظ áravegui áravegui
 • ضبط تلفظ avano'õ avano'õ
 • ضبط تلفظ Kirigitã Kirigitã
 • ضبط تلفظ tetãvore tetãvore
 • ضبط تلفظ itávarusu itávarusu
 • ضبط تلفظ Epáña Epáña
 • ضبط تلفظ Poytugágui Poytugágui
 • ضبط تلفظ kafe kafe [coffee, noun, café]
 • ضبط تلفظ aráviga aráviga
 • ضبط تلفظ aravekuéra aravekuéra
 • ضبط تلفظ ñemboguére ñemboguére
 • ضبط تلفظ machu machu
 • ضبط تلفظ chae chae
 • ضبط تلفظ avevo avevo
 • ضبط تلفظ chamígo chamígo
 • ضبط تلفظ ajapajeréi ajapajeréi
 • ضبط تلفظ eikéna eikéna
 • ضبط تلفظ Eike Eike [Germany Name, first name]
 • ضبط تلفظ japirona japirona
 • ضبط تلفظ japiro japiro
 • ضبط تلفظ añamechu añamechu
 • ضبط تلفظ Ange Ange [anatomy in Mapudungun]
 • ضبط تلفظ apo apo [wild animals]
 • ضبط تلفظ apepu apepu [frutas]
 • ضبط تلفظ ápe ápe
 • ضبط تلفظ añetete añetete
 • ضبط تلفظ añarako añarako
 • ضبط تلفظ año año [years, surname]
 • ضبط تلفظ amambái amambái [plantas]
 • ضبط تلفظ upéva upéva
 • ضبط تلفظ péa péa
 • ضبط تلفظ amóa amóa