تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ بنامٚ می پئر و مأر بنامٚ می پئر و مأر
 • ضبط تلفظ pog nmo thoin pog nmo thoin [Irish]
 • ضبط تلفظ هلوچین هلوچین
 • ضبط تلفظ الجاقبا الجاقبا [الجاقبا]
 • ضبط تلفظ embora embora
 • ضبط تلفظ bacchiad bacchiad
 • ضبط تلفظ کتام کتام [کتام]
 • ضبط تلفظ گیشبد گیشبد
 • ضبط تلفظ gilaki gilaki
 • ضبط تلفظ lüc lüc
 • ضبط تلفظ badfila badfila
 • ضبط تلفظ kөrc kөrc
 • ضبط تلفظ Căf Căf
 • ضبط تلفظ Căk Căk
 • ضبط تلفظ Dөl'äzөn Dөl'äzөn
 • ضبط تلفظ Tөk'ädөn Tөk'ädөn
 • ضبط تلفظ Dim'ädөn Dim'ädөn
 • ضبط تلفظ Xoš'ädөn Xoš'ädөn
 • ضبط تلفظ Dөkөtөn Dөkөtөn
 • ضبط تلفظ Kөtөn Kөtөn
 • ضبط تلفظ Läbar Läbar
 • ضبط تلفظ Muccө Muccө
 • ضبط تلفظ Foduštөn Foduštөn
 • ضبط تلفظ Luccө Luccө
 • ضبط تلفظ Fuštөn Fuštөn
 • ضبط تلفظ Väkөtөn Väkөtөn
 • ضبط تلفظ Vakөtөn Vakөtөn
 • ضبط تلفظ Vosusөn Vosusөn
 • ضبط تلفظ Măsu Măsu
 • ضبط تلفظ murju murju
 • ضبط تلفظ Milöm Milöm
 • ضبط تلفظ Miröm Miröm
 • ضبط تلفظ Kөrä Kөrä
 • ضبط تلفظ Kä
 • ضبط تلفظ Kөlä'i Kөlä'i
 • ضبط تلفظ Katөk Katөk
 • ضبط تلفظ Kiš Kiš
 • ضبط تلفظ Kөnduj Kөnduj
 • ضبط تلفظ Kăs Kăs
 • ضبط تلفظ Käpiš Käpiš
 • ضبط تلفظ jif jif [food]
 • ضبط تلفظ Kөtir Kөtir
 • ضبط تلفظ Jurof Jurof
 • ضبط تلفظ Jălөstөn Jălөstөn
 • ضبط تلفظ Xurum Xurum
 • ضبط تلفظ Jinjirë Jinjirë
 • ضبط تلفظ Xurtăv Xurtăv
 • ضبط تلفظ Xurxos Xurxos
 • ضبط تلفظ Xăxur Xăxur
 • ضبط تلفظ Xăl Jön Xăl Jön