تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ 初年 初年
 • ضبط تلفظ 詠
 • ضبط تلفظ Wengang Wengang
 • ضبط تلفظ 但是分开老师的高科技的方式 但是分开老师的高科技的方式
 • ضبط تلفظ 那迦 那迦
 • ضبط تلفظ ni hao ni hao
 • ضبط تلفظ Qiang Huang Qiang Huang
 • ضبط تلفظ 賊牯 賊牯
 • ضبط تلفظ 壮牯 壮牯
 • ضبط تلفظ 晚头 晚头
 • ضبط تلفظ 平江 平江
 • ضبط تلفظ 贾岛 贾岛 [中国, 唐朝, 诗人, poet, Tang Dynasty, China]
 • ضبط تلفظ 浊
 • ضبط تلفظ 呆 [汉语, Chinese]
 • ضبط تلفظ Amor Amor [love, romance, cariño, ternura, amour]
 • ضبط تلفظ 硝
 • ضبط تلفظ 我们武汉人万众一心,众志成城,一定打赢这场疫情防控战! 我们武汉人万众一心,众志成城,一定打赢这场疫情防控战!
 • ضبط تلفظ 武漢肺炎 武漢肺炎
 • ضبط تلفظ Liziqi Liziqi
 • ضبط تلفظ 내이름 내이름
 • ضبط تلفظ 蹄胯子 蹄胯子
 • ضبط تلفظ 板罾 板罾
 • ضبط تلفظ Zhilian Zhilian
 • ضبط تلفظ Wewei Wewei
 • ضبط تلفظ arduous arduous
 • ضبط تلفظ 辇 [指示代词]
 • ضبط تلفظ Fengxian Fengxian
 • ضبط تلفظ Luoyang Luoyang [Geografie, toponiemen, China]
 • ضبط تلفظ 屠睢 屠睢
 • ضبط تلفظ 隱
 • ضبط تلفظ 啦
 • ضبط تلفظ 觜
 • ضبط تلفظ 扵
 • ضبط تلفظ 僊
 • ضبط تلفظ 亝
 • ضبط تلفظ 氹 [難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese, 粵語文字, 粵語文字(簡體)]
 • ضبط تلفظ 巜 [疊字, 二字疊, 左右疊]
 • ضبط تلفظ 吗啡 吗啡
 • ضبط تلفظ 人薓 人薓
 • ضبط تلفظ 人蔘 人蔘 [ニンジン]
 • ضبط تلفظ 人蓡 人蓡
 • ضبط تلفظ 人葠 人葠
 • ضبط تلفظ 人參 人參
 • ضبط تلفظ 臉 [人體部位]
 • ضبط تلفظ 癆
 • ضبط تلفظ 老闆娘 老闆娘
 • ضبط تلفظ 老板娘 老板娘
 • ضبط تلفظ 老闆 老闆 [辦公室]
 • ضبط تلفظ 老板 老板 [闽南-头家]
 • ضبط تلفظ 蓝