تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ Liziqi Liziqi
 • ضبط تلفظ 蹄胯子 蹄胯子
 • ضبط تلفظ 板罾 板罾
 • ضبط تلفظ 手套子 手套子
 • ضبط تلفظ 拖板子 拖板子
 • ضبط تلفظ Wewei Wewei
 • ضبط تلفظ arduous arduous
 • ضبط تلفظ 辇 [指示代词]
 • ضبط تلفظ Fengxian Fengxian
 • ضبط تلفظ Luoyang Luoyang
 • ضبط تلفظ 屠睢 屠睢
 • ضبط تلفظ 隱
 • ضبط تلفظ 啦
 • ضبط تلفظ 觜
 • ضبط تلفظ 之后 之后
 • ضبط تلفظ 扵
 • ضبط تلفظ 僊
 • ضبط تلفظ 亝
 • ضبط تلفظ 氹 [難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese, 粵語文字, 粵語文字(簡體)]
 • ضبط تلفظ 巜 [疊字, 二字疊, 左右疊]
 • ضبط تلفظ 痠
 • ضبط تلفظ 瓢羹 瓢羹 [吴语瓢羹同调羹]
 • ضبط تلفظ 嗎啡 嗎啡
 • ضبط تلفظ 吗啡 吗啡
 • ضبط تلفظ 人薓 人薓
 • ضبط تلفظ 人蔘 人蔘 [ニンジン]
 • ضبط تلفظ 人蓡 人蓡
 • ضبط تلفظ 人葠 人葠
 • ضبط تلفظ 人參 人參
 • ضبط تلفظ 人参 人参 [food, vegetable]
 • ضبط تلفظ 臉 [人體部位]
 • ضبط تلفظ 脸
 • ضبط تلفظ 癆
 • ضبط تلفظ 老虎 老虎 [動物]
 • ضبط تلفظ 老闆娘 老闆娘
 • ضبط تلفظ 老板娘 老板娘
 • ضبط تلفظ 老闆 老闆 [辦公室]
 • ضبط تلفظ 老板 老板 [闽南-头家]
 • ضبط تلفظ 蓝
 • ضبط تلفظ 哪個 哪個
 • ضبط تلفظ 哪个 哪个
 • ضبط تلفظ 困觉 困觉
 • ضبط تلفظ 筷子 筷子 [qīngshēng, 轻声词, 两字轻声词, toneless words]
 • ضبط تلفظ 快活 快活 [qīngshēng, 轻声词, 两字轻声词, toneless words, Na-adjective, 闽东语口语词]
 • ضبط تلفظ 快菜 快菜
 • ضبط تلفظ 京戲 京戲
 • ضبط تلفظ 京戏 京戏
 • ضبط تلفظ 鸡蛋 鸡蛋 [溧阳话]
 • ضبط تلفظ 鷄蛋 鷄蛋
 • ضبط تلفظ 雞蛋 雞蛋 [Traditional Chinese]

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ 내이름 내이름 [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Zhilian Zhilian [لقب]