تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ chlúdaigh chlúdaigh
 • ضبط تلفظ ciaptha ciaptha
 • ضبط تلفظ loscadh loscadh
 • ضبط تلفظ loisc loisc
 • ضبط تلفظ Dubnos Dubnos [theology]
 • ضبط تلفظ albius albius [Otherworld]
 • ضبط تلفظ éirim éirim
 • ضبط تلفظ mhic suibhne mhic suibhne
 • ضبط تلفظ uisge uisge [water]
 • ضبط تلفظ gheofaí gheofaí
 • ضبط تلفظ boghta boghta
 • ضبط تلفظ Biliu Biliu [World Tree, Irish, Druids, Tree of Victory]
 • ضبط تلفظ snámhaí snámhaí
 • ضبط تلفظ tsneachta tsneachta [nasal vowel]
 • ضبط تلفظ samhraí samhraí [samhradh, nominative plural]
 • ضبط تلفظ leoin leoin
 • ضبط تلفظ Graiguenananagh Graiguenananagh
 • ضبط تلفظ slioganach slioganach
 • ضبط تلفظ Cadha Cadha
 • ضبط تلفظ aughills aughills
 • ضبط تلفظ oidheadh oidheadh
 • ضبط تلفظ oirfide oirfide
 • ضبط تلفظ dhéanfá dhéanfá
 • ضبط تلفظ mogaill fholmha mogaill fholmha
 • ضبط تلفظ Ó Doibhlin Ó Doibhlin
 • ضبط تلفظ croagh croagh
 • ضبط تلفظ Ó Dubhuidhir Ó Dubhuidhir [surname]
 • ضبط تلفظ Ó Dubhuir Ó Dubhuir [surname]
 • ضبط تلفظ mearbhaill mearbhaill
 • ضبط تلفظ meang meang
 • ضبط تلفظ Mang Mang [German names, noun, bat, Mowgli]
 • ضبط تلفظ thaitaim thaitaim
 • ضبط تلفظ bandruí bandruí
 • ضبط تلفظ Leamhachán Leamhachán [marshmallow]
 • ضبط تلفظ Tadgh Tadgh
 • ضبط تلفظ stoptha stoptha
 • ضبط تلفظ ciathóg ciathóg [basket]
 • ضبط تلفظ Collóir Collóir [Pagan, witch, soothsayer]
 • ضبط تلفظ mBeithil mBeithil
 • ضبط تلفظ amairgen amairgen
 • ضبط تلفظ an bhfuil tú anseo? an bhfuil tú anseo?
 • ضبط تلفظ shreabhadh shreabhadh
 • ضبط تلفظ marbhfhaisc marbhfhaisc
 • ضبط تلفظ scíthe scíthe [relaxation]
 • ضبط تلفظ Fiannóglaigh Fiannóglaigh
 • ضبط تلفظ sról sról
 • ضبط تلفظ driofúracha driofúracha
 • ضبط تلفظ tuar tuar
 • ضبط تلفظ smailc smailc
 • ضبط تلفظ Barún Inse Uí Chuinn Barún Inse Uí Chuinn

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ Grand daughter of sweeney Grand daughter of sweeney [متفرقه]
 • ضبط تلفظ a chorí a chorí [متفرقه]
 • ضبط تلفظ am codlata am codlata [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Tá dínit an duine dosháraithe. Tá dínit an duine dosháraithe. [متفرقه]
 • ضبط تلفظ dínit an duine dínit an duine [متفرقه]
 • ضبط تلفظ an Aontais Eorpaigh an Aontais Eorpaigh [متفرقه]
 • ضبط تلفظ aon rud eile aon rud eile [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Beannachtai Na Casca Oraibh! Beannachtai Na Casca Oraibh! [متفرقه]
 • ضبط تلفظ A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo dhíon, ach abairse an focal agus leighasfar manam. A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo dhíon, ach abairse an focal agus leighasfar manam. [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]
 • ضبط تلفظ A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]
 • ضبط تلفظ Aibrean an t ochtu Aibrean an t ochtu [متفرقه]
 • ضبط تلفظ labhraíonn sí le tuin ait chainte - she has a strange accent labhraíonn sí le tuin ait chainte - she has a strange accent [متفرقه]
 • ضبط تلفظ saobhadh (saorbhriathar) saobhadh (saorbhriathar) [متفرقه]
 • ضبط تلفظ agus seo a leanas ifreann liom agus seo a leanas ifreann liom [نقل‌قول‌ها]
 • ضبط تلفظ Ath bhliain faoi mhaise Ath bhliain faoi mhaise [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Ní bhfuair mé ach 2/5 sa scrúdú! Ní bhfuair mé ach 2/5 sa scrúdú! [عبارت‌های روزمره]
 • ضبط تلفظ seoithín na gaoithe sna crainn seoithín na gaoithe sna crainn [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Tagann gach aon rud lena iomrá ach madadh rua agus marbhán. Tagann gach aon rud lena iomrá ach madadh rua agus marbhán. [ضرب‌المثل‌ها و زبانزدها]