تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

  • ضبط تلفظ megamind megamind
  • ضبط تلفظ nukkuvatko nukkuvatko
  • ضبط تلفظ nukummeko nukummeko
  • ضبط تلفظ nukkuuko nukkuuko
  • ضبط تلفظ matti yrjänä joensuu matti yrjänä joensuu [kirjailija]
  • ضبط تلفظ harjunpää harjunpää
  • ضبط تلفظ Selesniemi Selesniemi