تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ متکبران متکبران
 • ضبط تلفظ اوصیاء اوصیاء
 • ضبط تلفظ گس گلشائیان گس گلشائیان
 • ضبط تلفظ جد به جد جد به جد
 • ضبط تلفظ علاقۀ علاقۀ
 • ضبط تلفظ ایز ایز
 • ضبط تلفظ  ببره  ببره
 • ضبط تلفظ  اینکه بببَرایره دعا می کُنَد.   اینکه بببَرایره دعا می کُنَد.  [بَرای اینکه ببره دعا می کُنَد.]
 • ضبط تلفظ بَرای اینکه ببره دعا می کُنَد. بَرای اینکه ببره دعا می کُنَد.
 • ضبط تلفظ بَرای اینکه ببره دعا می کُنَد.  بَرای اینکه ببره دعا می کُنَد. 
 • ضبط تلفظ گلاسنوست گلاسنوست
 • ضبط تلفظ نوست نوست
 • ضبط تلفظ book book [noun, verb, literature, charging, reading, reservation]
 • ضبط تلفظ توسعاً توسعاً
 • ضبط تلفظ اسپرلوس اسپرلوس
 • ضبط تلفظ اسپوتنیک اسپوتنیک
 • ضبط تلفظ پاداشی پاداشی
 • ضبط تلفظ حفظشان حفظشان
 • ضبط تلفظ خدمتگزارت خدمتگزارت
 • ضبط تلفظ آق‌قلا آق‌قلا
 • ضبط تلفظ آندمیک آندمیک
 • ضبط تلفظ Rayan Rayan
 • ضبط تلفظ در_سپهر_سیر در_سپهر_سیر
 • ضبط تلفظ جزئیاتی جزئیاتی
 • ضبط تلفظ لوکرسیا لوکرسیا
 • ضبط تلفظ زرافه یک حیوان با یک گردن دراز است. زرافه یک حیوان با یک گردن دراز است.
 • ضبط تلفظ خرس یک دم کوتاه دارد. خرس یک دم کوتاه دارد.
 • ضبط تلفظ رئیس جمهور برده‌داری را منسوخ کرد. رئیس جمهور برده‌داری را منسوخ کرد.
 • ضبط تلفظ زمان مثل برق می‌گذرد. زمان مثل برق می‌گذرد.
 • ضبط تلفظ او شبیه پدربزرگ‌اش است. او شبیه پدربزرگ‌اش است.
 • ضبط تلفظ بر فراز قله کوه یک برج بود بر فراز قله کوه یک برج بود
 • ضبط تلفظ لطفا گاهی خانه ما بیا. لطفا گاهی خانه ما بیا.
 • ضبط تلفظ نیکتان نیکتان
 • ضبط تلفظ مهتل مهتل
 • ضبط تلفظ اکل مال بالباطل اکل مال بالباطل
 • ضبط تلفظ هزینۀ هزینۀ
 • ضبط تلفظ دانلود قسمت 20 آقازاده دانلود قسمت 20 آقازاده
 • ضبط تلفظ او از بامداد تا شامگاه کار می‌کند. او از بامداد تا شامگاه کار می‌کند.
 • ضبط تلفظ او سریع با وضعیت جدید تطبیق پیدا کرد. او سریع با وضعیت جدید تطبیق پیدا کرد.
 • ضبط تلفظ یونانی ماب یونانی ماب
 • ضبط تلفظ آپولونیوس آپولونیوس
 • ضبط تلفظ المجستی المجستی
 • ضبط تلفظ آریابهاتا آریابهاتا
 • ضبط تلفظ کتابخنه کتابخنه
 • ضبط تلفظ خارها خارها
 • ضبط تلفظ بر فراز قله کوه یک برج بود. بر فراز قله کوه یک برج بود.
 • ضبط تلفظ باید جریمه ای را هم بپردازید. باید جریمه ای را هم بپردازید.
 • ضبط تلفظ hami hami
 • ضبط تلفظ باسنش باسنش
 • ضبط تلفظ ایانا ایانا