تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ موزارت موزارت
 • ضبط تلفظ همنوع‌خوار همنوع‌خوار
 • ضبط تلفظ پیتون پیتون [Animal]
 • ضبط تلفظ سیشتی سیشتی
 • ضبط تلفظ آشتیگری آشتیگری
 • ضبط تلفظ معتدبه معتدبه
 • ضبط تلفظ پوهنتون پوهنتون [Pohantoon, University]
 • ضبط تلفظ penannular penannular
 • ضبط تلفظ مرگامرگی مرگامرگی
 • ضبط تلفظ بعض بعض [adjective]
 • ضبط تلفظ مردمشنسی مردمشنسی
 • ضبط تلفظ حَبَقوق حَبَقوق
 • ضبط تلفظ شمهروج شمهروج
 • ضبط تلفظ کلسیستوکنین کلسیستوکنین [زیست شناسی/ biology]
 • ضبط تلفظ گلزاری گلزاری [surname]
 • ضبط تلفظ Kataeb Hezbollah Kataeb Hezbollah
 • ضبط تلفظ اماسیه اماسیه [نام صلحی که زمان شاه طهماسب انجام]
 • ضبط تلفظ کوه های پیرنه کوه های پیرنه
 • ضبط تلفظ مه تاریکی مه تاریکی
 • ضبط تلفظ پایون پایون
 • ضبط تلفظ pharisee pharisee [Judaism, bible, movement, Politics, sect, thought, Pharisee]
 • ضبط تلفظ فریسیان فریسیان
 • ضبط تلفظ مشتق لی مشتق لی
 • ضبط تلفظ فبه المطلوب فبه المطلوب
 • ضبط تلفظ علي خامنئي علي خامنئي
 • ضبط تلفظ ترهین ترهین
 • ضبط تلفظ سید علی حسینی‌خامنه‌ای سید علی حسینی‌خامنه‌ای
 • ضبط تلفظ ?????? ??????
 • ضبط تلفظ ویال ویال
 • ضبط تلفظ میرنند میرنند
 • ضبط تلفظ هزاوه‎ هزاوه‎
 • ضبط تلفظ قجاوند قجاوند
 • ضبط تلفظ اَخاب اَخاب
 • ضبط تلفظ روست روست
 • ضبط تلفظ مومہل سر مومہل سر
 • ضبط تلفظ کاروسل کاروسل
 • ضبط تلفظ آنتریگ آنتریگ
 • ضبط تلفظ ترانشه ترانشه
 • ضبط تلفظ اسدریدن اسدریدن [آتشفشان، erupt]
 • ضبط تلفظ مورت مورت [noun]
 • ضبط تلفظ مَتّی مَتّی
 • ضبط تلفظ یق یق
 • ضبط تلفظ لوهمن لوهمن
 • ضبط تلفظ مرتتیخوار مرتتیخوار
 • ضبط تلفظ نکایی نکایی
 • ضبط تلفظ صجله صجله
 • ضبط تلفظ صجاه صجاه
 • ضبط تلفظ بوجکوری بوجکوری [زبان/Language]
 • ضبط تلفظ اوندو اوندو [زبان/Language]
 • ضبط تلفظ ايلوكو ايلوكو [زبان/Language]

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ اکمال اکمال [متفرقه]
 • ضبط تلفظ نظام سیورغال نظام سیورغال [متفرقه]
 • ضبط تلفظ هم‌سوجنسی هم‌سوجنسی [متفرقه]
 • ضبط تلفظ مستلب مستلب [متفرقه]
 • ضبط تلفظ اسدرش اسدرش [اصطلاحات علمی/پزشکی]