تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ ewe ewe
 • ضبط تلفظ Europa Europa
 • ضبط تلفظ India India
 • ضبط تلفظ Taiwan Taiwan
 • ضبط تلفظ ɣeɖuɖu ɣeɖuɖu
 • ضبط تلفظ waakye waakye
 • ضبط تلفظ Bella Bellow Bella Bellow
 • ضبط تلفظ شاكال شاكال
 • ضبط تلفظ Laregbengue Laregbengue
 • ضبط تلفظ enyi enyi
 • ضبط تلفظ no no
 • ضبط تلفظ Ganvié Ganvié
 • ضبط تلفظ Akodessewa Akodessewa
 • ضبط تلفظ dqdqdq dqdqdq
 • ضبط تلفظ mu mu
 • ضبط تلفظ hhesed hhesed
 • ضبط تلفظ kú
 • ضبط تلفظ Danae Danae
 • ضبط تلفظ avu avu
 • ضبط تلفظ akakpo akakpo
 • ضبط تلفظ venounye venounye
 • ضبط تلفظ ₵
 • ضبط تلفظ hailemariam desalegn hailemariam desalegn
 • ضبط تلفظ Ndor Ndor
 • ضبط تلفظ Ndii Ndii
 • ضبط تلفظ amegãxi amegãxi
 • ضبط تلفظ Togo Togo
 • ضبط تلفظ Ghana Ghana
 • ضبط تلفظ Otuam Otuam
 • ضبط تلفظ vene vene
 • ضبط تلفظ glossai glossai
 • ضبط تلفظ Biblia Biblia
 • ضبط تلفظ tsi tsi
 • ضبط تلفظ tó
 • ضبط تلفظ sue sue
 • ضبط تلفظ wò
 • ضبط تلفظ Kofi Kofi
 • ضبط تلفظ ƒle ƒle
 • ضبط تلفظ tró tró
 • ضبط تلفظ tíá tíá
 • ضبط تلفظ dzaa dzaa
 • ضبط تلفظ ɖé ɖé
 • ضبط تلفظ kampé kampé
 • ضبط تلفظ Etse Etse
 • ضبط تلفظ flawasia flawasia
 • ضبط تلفظ Atchanvé Atchanvé
 • ضبط تلفظ lolo lolo
 • ضبط تلفظ Didi Didi
 • ضبط تلفظ fá
 • ضبط تلفظ kɔ́ kɔ́