تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ zaggoom zaggoom
 • ضبط تلفظ zaharu zaharu
 • ضبط تلفظ zaithooni zaithooni
 • ضبط تلفظ zaithooni gas zaithooni gas
 • ضبط تلفظ zakham zakham
 • ضبط تلفظ zamaan zamaan
 • ضبط تلفظ zamaanee zamaanee
 • ضبط تلفظ zamaanvee zamaanvee
 • ضبط تلفظ zanjabeel zanjabeel
 • ضبط تلفظ zaraafaa zaraafaa
 • ضبط تلفظ zeenaiytherikurun zeenaiytherikurun
 • ضبط تلفظ zibu zibu
 • ضبط تلفظ zikuru zikuru
 • ضبط تلفظ zimmaa zimmaa
 • ضبط تلفظ zimmaadhaaru zimmaadhaaru
 • ضبط تلفظ ziney ziney
 • ضبط تلفظ ziraa-aa ziraa-aa
 • ضبط تلفظ ziraa-athu ziraa-athu
 • ضبط تلفظ ziyaaraiy ziyaaraiy
 • ضبط تلفظ ziyaaraiykurun ziyaaraiykurun
 • ضبط تلفظ zuhulu zuhulu
 • ضبط تلفظ zuhurathu zuhurathu
 • ضبط تلفظ zumurradhu zumurradhu
 • ضبط تلفظ zuvaabukurun zuvaabukurun
 • ضبط تلفظ zuvaan zuvaan
 • ضبط تلفظ zuvaanaa zuvaanaa
 • ضبط تلفظ zuvaanun zuvaanun
 • ضبط تلفظ zuvaari zuvaari
 • ضبط تلفظ Shukriyyaa Shukriyyaa
 • ضبط تلفظ ދިވެހ ދިވެހ [language name]
 • ضبط تلفظ ge ge [General Electric, ticker, alfabeto, svenska verb]
 • ضبط تلفظ faru faru
 • ضبط تلفظ befalu befalu
 • ضبط تلفظ don miha don miha
 • ضبط تلفظ madirige madirige [mosquito net]
 • ضبط تلفظ hunani hunani
 • ضبط تلفظ kuda kuda [horse, Animal]
 • ضبط تلفظ mihaaru mihaaru
 • ضبط تلفظ nama nama [languages, Sprachen, Nama Bahasa Melayu Malay, noun, maqaa, nyelv, language, to us, name, unpasteurized sake]
 • ضبط تلفظ nang nang [Lupang hinirang, Philippine national anthem]
 • ضبط تلفظ kani kani [animals, Japanese name for crab, Animal, names]
 • ضبط تلفظ etere etere [sostantivo]
 • ضبط تلفظ berufarai berufarai
 • ضبط تلفظ gifili gifili
 • ضبط تلفظ Dani Dani [names, Þjóðerni (no), nationalities (nouns), noun, nafnorð, þjóðerni, nationality, name, names in Hungarian, nombres de personas, first names, first name]
 • ضبط تلفظ heo heo [pig, Pork]
 • ضبط تلفظ ma ma [abbreviation, Mother, Scrabble words, white]
 • ضبط تلفظ Ena Ena [female names, Skånska, Skåne, Scanian, Scania, there, soul, names, noms, noms propis, he]
 • ضبط تلفظ mina mina [female name, Cantanti, rzeczownik, noun, ~ przeciwczołgowa, kwaśna mina, anti tank mine, (exhibit) a long face/sour expression, she, names]
 • ضبط تلفظ kale kale [food, vegetables]

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ As salam alai kum As salam alai kum [متفرقه]