تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ ᐃᔨᔨᐧᐊᒡ ᐃᔨᔨᐧᐊᒡ
 • ضبط تلفظ wihtihp wihtihp [brain]
 • ضبط تلفظ wapikwanew wapikwanew
 • ضبط تلفظ wapiti wapiti [first nations word, elk]
 • ضبط تلفظ Dene Dene [First Nations, indigenous peoples, Canada, Aboriginal Canada]
 • ضبط تلفظ kisiskâciwanisîpiy kisiskâciwanisîpiy [Saskatchewan]
 • ضبط تلفظ mawimostawew mawimostawew
 • ضبط تلفظ atâhk atâhk [atâhk, star, astronomy]
 • ضبط تلفظ Nisichawayasihk Nisichawayasihk
 • ضبط تلفظ Kūkŭm Kūkŭm [grandma]
 • ضبط تلفظ Waapiti Waapiti
 • ضبط تلفظ âhâsiw âhâsiw
 • ضبط تلفظ Mahikhan Mahikhan
 • ضبط تلفظ cîpayoskana cîpayoskana
 • ضبط تلفظ Nikon Nikon [company, Japan, camera maker, Son of Chief]
 • ضبط تلفظ Attawapiskat Attawapiskat
 • ضبط تلفظ Naberkistagon Naberkistagon
 • ضبط تلفظ têniki têniki
 • ضبط تلفظ kinanaskomitin kinanaskomitin
 • ضبط تلفظ âpihtawikosisân âpihtawikosisân
 • ضبط تلفظ ayamihcikew ayamihcikew
 • ضبط تلفظ Ashenee Ashenee
 • ضبط تلفظ ninâpêm ninâpêm [my husband, my man, people]
 • ضبط تلفظ nicâhkos nicâhkos
 • ضبط تلفظ mwâc kêkwân mwâc kêkwân [nothing, zero]
 • ضبط تلفظ iiyiyuuayimuwin iiyiyuuayimuwin
 • ضبط تلفظ Wemindji Wemindji
 • ضبط تلفظ ouchimaw ouchimaw
 • ضبط تلفظ iyiyuuschii iyiyuuschii
 • ضبط تلفظ ischii ischii
 • ضبط تلفظ iyiyuu iyiyuu