تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ tatawaw tatawaw
 • ضبط تلفظ pahkwêsikan pahkwêsikan
 • ضبط تلفظ Mosakahiken Mosakahiken
 • ضبط تلفظ tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • ضبط تلفظ piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • ضبط تلفظ pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • ضبط تلفظ pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • ضبط تلفظ e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • ضبط تلفظ e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • ضبط تلفظ e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • ضبط تلفظ soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • ضبط تلفظ micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • ضبط تلفظ sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • ضبط تلفظ e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • ضبط تلفظ ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • ضبط تلفظ ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • ضبط تلفظ papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • ضبط تلفظ mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • ضبط تلفظ atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • ضبط تلفظ misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • ضبط تلفظ misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • ضبط تلفظ kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • ضبط تلفظ misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • ضبط تلفظ misihow misihow [Hockey, penalty]
 • ضبط تلفظ kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • ضبط تلفظ akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • ضبط تلفظ e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • ضبط تلفظ tawisihkwahk tawisihkwahk
 • ضبط تلفظ tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • ضبط تلفظ misakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • ضبط تلفظ pihtokwahew pihtokwahew
 • ضبط تلفظ osihew osihew
 • ضبط تلفظ kociw kociw
 • ضبط تلفظ nistwaw pihtokwewepahwew nistwaw pihtokwewepahwew
 • ضبط تلفظ nistwaw pihtokwahew nistwaw pihtokwahew
 • ضبط تلفظ nisto c-pihtokwahat nisto c-pihtokwahat
 • ضبط تلفظ onikanohtew onikanohtew
 • ضبط تلفظ onikanapoyow onikanapoyow
 • ضبط تلفظ e-maskamat e-maskamat
 • ضبط تلفظ kakwe-maskacihew kakwe-maskacihew
 • ضبط تلفظ napakiwanis napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • ضبط تلفظ okanawikapawiwak okanawikapawiwak
 • ضبط تلفظ otaskanahk ka-metawecik otaskanahk ka-metawecik
 • ضبط تلفظ otahk ka-metawecik otahk ka-metawecik
 • ضبط تلفظ naway ka-metawecik naway ka-metawecik
 • ضبط تلفظ otawi-metawew otawi-metawew
 • ضبط تلفظ tawayihk ka-metawet tawayihk ka-metawet
 • ضبط تلفظ peyakwapoyow peyakwapoyow [Hockey phrase]