تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ 複合型 複合型
 • ضبط تلفظ 谋生 谋生
 • ضبط تلفظ Wengang Wengang
 • ضبط تلفظ 鉻 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 鈷 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 鎵 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 鍺 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 釔 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 鈮 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 鉬 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 锝 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 釕 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 銠 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 鈀 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 鎘 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 銦 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 錫 [元素表, chemistry, science, chemical element, Sn, metal]
 • ضبط تلفظ 銻 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 銫 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 鋇 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 鑭 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 鈰 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 镨 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 釹 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 钷 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 釤 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 銪 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 钆 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 铽 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 鏑 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese, かぶら]
 • ضبط تلفظ 钬 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 鉺 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 铥 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 鐿 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 镥 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 鉿 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 鉭 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 鎢 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 錸 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 鋨 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 銥 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 鉑 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 汞 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 鉈 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 鉍 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 釙 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 鈁 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • ضبط تلفظ 鐳 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 錒 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • ضبط تلفظ 釷 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]