تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ 一二三四五六七八九十 一二三四五六七八九十
 • ضبط تلفظ 文东 文东
 • ضبط تلفظ Liziqi Liziqi
 • ضبط تلفظ 玉鉴 玉鉴
 • ضبط تلفظ 政 [Common Words, 常用字,politics]
 • ضبط تلفظ 來 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 大 [Big, dà, Common Words, 常用字, 粵語文字, 粵語文字(簡體), 偏旁, 部首, radical, 對物件嘅形容詞, 汉语常用字, 汉语常用2500字, commonly used characters, frequently used words, 2500 frequently used words]
 • ضبط تلفظ 其 [Common Words, 常用字, 吴语,湖州话]
 • ضبط تلفظ 時 [Common Words, 常用字, surname, 姓, 時]
 • ضبط تلفظ 國 [Common Words, 常用字, くに, こく]
 • ضبط تلفظ 有 [Common Words, 常用字, 有,南昌话, 闽东语口语词]
 • ضبط تلفظ 們 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 地 [earth, ground, Common Words, 常用字, 粵語文字, 粵語文字(簡體), 地,南昌话]
 • ضبط تلفظ 的 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 它 [Common Words, 常用字, The third person singular (Non-biological items), The third person singular]
 • ضبط تلفظ 體 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 此 [Common Words, 常用字, 此]
 • ضبط تلفظ 意 [Common Words, 常用字, Yi, wisdom mind, intention, noun]
 • ضبط تلفظ 者 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 與 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 最 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 展 [Common Words, 常用字, noun]
 • ضبط تلفظ 路 [Common Words, 常用字, surname, 姓, road]
 • ضبط تلفظ 果 [Common Words, 常用字, fruit]
 • ضبط تلفظ 明 [Common Words, 常用字, surname, 姓, 明, Akira]
 • ضبط تلفظ 或 [Common Words, 常用字, 或, ある, adnominal]
 • ضبط تلفظ 期 [Common Words, 常用字, 吴语,湖州话]
 • ضبط تلفظ 情 [Qíng-situación-, Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 程 [Common Words, 常用字, surname, 姓, proper name]
 • ضبط تلفظ 間 [あいだ, Between, Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 通 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 式 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 樣 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 題 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 已 [Common Words, 常用字, 偏旁, 部首, radical, 汉语常用字, 汉语常用2500字, commonly used characters, frequently used words, 2500 frequently used words]
 • ضبط تلفظ 提 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 比 [Common Words, 常用字, 偏旁, 部首, radical, 汉语常用字, 汉语常用2500字, commonly used characters, frequently used words, 2500 frequently used words, 疊字, 二字疊, 左右疊]
 • ضبط تلفظ 第 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 軍 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 社 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 關 [Common Words, 常用字, surname, 姓]
 • ضبط تلفظ 表 [table, おもて, Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 品 [しな, Common Words, 常用字, 疊字, 三字疊, 三角疊]
 • ضبط تلفظ 線 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 內 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 象 [Common Words, 常用字, 動物]
 • ضبط تلفظ 質 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 很 [very, Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 麼 [Common Words, 常用字]
 • ضبط تلفظ 道 [Common Words, 常用字]