تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ Chuukese Chuukese
 • ضبط تلفظ Fino' Chamoru Fino' Chamoru [language]
 • ضبط تلفظ Anthony Sablan Apuron Anthony Sablan Apuron
 • ضبط تلفظ 杨越 杨越
 • ضبط تلفظ ahos ahos [garlic]
 • ضبط تلفظ siboyas siboyas [onion]
 • ضبط تلفظ apiu apiu [celery]
 • ضبط تلفظ mansana mansana [apple]
 • ضبط تلفظ estoria estoria [story]
 • ضبط تلفظ istoria istoria [story]
 • ضبط تلفظ chien shiung wu chien shiung wu
 • ضبط تلفظ yee yee [chinoise]
 • ضبط تلفظ oru oru [chemical element, places]
 • ضبط تلفظ plomo plomo [chemical element]
 • ضبط تلفظ sin sin [troncamento di sino]
 • ضبط تلفظ asugi asugi [chemical element]
 • ضبط تلفظ asgâ asgâ [chemical element]
 • ضبط تلفظ aluminom aluminom [chemical element]
 • ضبط تلفظ plåta plåta [chemical element, verb, take a photo]
 • ضبط تلفظ musika musika [music]
 • ضبط تلفظ agrikuttura agrikuttura
 • ضبط تلفظ odontochelys semitestacea odontochelys semitestacea
 • ضبط تلفظ Taijitu Taijitu [yin yang]
 • ضبط تلفظ aomenta aomenta
 • ضبط تلفظ aksion aksion
 • ضبط تلفظ tradision tradision
 • ضبط تلفظ danderu danderu
 • ضبط تلفظ atkitektu atkitektu
 • ضبط تلفظ eskuttot eskuttot
 • ضبط تلفظ pintot pintot
 • ضبط تلفظ imbentadot imbentadot
 • ضبط تلفظ enhinieru enhinieru
 • ضبط تلفظ matematiku matematiku
 • ضبط تلفظ sientista sientista
 • ضبط تلفظ fantenani'an fantenani'an
 • ضبط تلفظ akademiku akademiku
 • ضبط تلفظ Italia Italia [Italy, Italia, Italija, geography, noun, country, name, nomi di persona, sei sposato, Countries of the World, bh]
 • ضبط تلفظ kuårenta kuårenta
 • ضبط تلفظ sinkuenta sinkuenta
 • ضبط تلفظ sisenta sisenta
 • ضبط تلفظ sitenta sitenta
 • ضبط تلفظ nubenta nubenta
 • ضبط تلفظ Estados Unidos Estados Unidos [USA, EEUU, countries, common American abbreviations, Countries of the World]
 • ضبط تلفظ pan pan [pane, sostantivo, mitologia, pharoenix, pot, rzeczownik, noun, ~ Kowalski, Mr. Kowalski, Bóg jest naszym ~em, God is our Lord, Kim pan jest?, Who are you sir?, see <jakoby>, see <pomysł>, see <możecie>, see <młodzian>]
 • ضبط تلفظ pasaje pasaje
 • ضبط تلفظ dies dies [espalda, harry potter]
 • ضبط تلفظ peso peso [money, sostantivo]
 • ضبط تلفظ tihu tihu
 • ضبط تلفظ Tiha Tiha [Cities - Ukraine]
 • ضبط تلفظ entre entre [gramática, Preposicións, French to English - between, prepositions in French, learning French, preposicions, prepositions]

عبارت ها