تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ очакъ очакъ
 • ضبط تلفظ wseyz wseyz [1477133494qw]
 • ضبط تلفظ ял ял [човни і кораблі, dict_uk]
 • ضبط تلفظ Na Shledanou Na Shledanou [Každodenní fráze]
 • ضبط تلفظ ант ант
 • ضبط تلفظ Шарам Шарам
 • ضبط تلفظ Азат Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • ضبط تلفظ сагалмат сагалмат
 • ضبط تلفظ сарап сарап
 • ضبط تلفظ сенаш долу сенаш долу
 • ضبط تلفظ стимурха стимурха
 • ضبط تلفظ талор талор
 • ضبط تلفظ талор дан талор дан
 • ضبط تلفظ текхамдин текхамдин
 • ضبط تلفظ дийнна терахьаш дийнна терахьаш
 • ضبط تلفظ терхи терхи
 • ضبط تلفظ тешан тешан
 • ضبط تلفظ тобалкх тобалкх
 • ضبط تلفظ тoгІе тoгІе
 • ضبط تلفظ токх токх
 • ضبط تلفظ токхалла токхалла
 • ضبط تلفظ токхам токхам
 • ضبط تلفظ токхе токхе
 • ضبط تلفظ толамах воьлла толамах воьлла
 • ضبط تلفظ толкха лен толкха лен
 • ضبط تلفظ толкха лер толкха лер
 • ضبط تلفظ толкханиг толкханиг
 • ضبط تلفظ толур доцу толур доцу
 • ضبط تلفظ тонка тонка [dict_uk]
 • ضبط تلفظ тоти тоти
 • ضبط تلفظ тохара тохара
 • ضبط تلفظ турмал турмал
 • ضبط تلفظ туьте туьте
 • ضبط تلفظ тхи тхи
 • ضبط تلفظ тIамарийн тIамарийн
 • ضبط تلفظ тIергIа тIергIа
 • ضبط تلفظ тIеххасто тIеххасто
 • ضبط تلفظ тIие тIие
 • ضبط تلفظ тІорказ тІорказ
 • ضبط تلفظ улхан моз улхан моз
 • ضبط تلفظ улх улх
 • ضبط تلفظ уче уче
 • ضبط تلفظ уьшал уьшал
 • ضبط تلفظ уьшар уьшар
 • ضبط تلفظ ха дан ха дан
 • ضبط تلفظ ха ден ха ден
 • ضبط تلفظ хаалу хаалу
 • ضبط تلفظ хаалун хаалун
 • ضبط تلفظ хадамалла хадамалла
 • ضبط تلفظ хадданза хадданза