تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ велало велало
 • ضبط تلفظ 1ин 1ин
 • ضبط تلفظ 1у
 • ضبط تلفظ 1аха 1аха
 • ضبط تلفظ 1ам 1ам
 • ضبط تلفظ х1иль х1иль
 • ضبط تلفظ цӀе цӀе
 • ضبط تلفظ очакъ очакъ
 • ضبط تلفظ яь1на яь1на
 • ضبط تلفظ wseyz wseyz [1477133494qw]
 • ضبط تلفظ ял ял [човни і кораблі]
 • ضبط تلفظ Na Shledanou Na Shledanou
 • ضبط تلفظ ант ант
 • ضبط تلفظ Шарам Шарам
 • ضبط تلفظ Азат Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • ضبط تلفظ остдалар остдалар
 • ضبط تلفظ сагалмат сагалмат
 • ضبط تلفظ сарап сарап
 • ضبط تلفظ селасат селасат
 • ضبط تلفظ сенаш долу сенаш долу
 • ضبط تلفظ сендарг сендарг
 • ضبط تلفظ стимурха стимурха
 • ضبط تلفظ дейоьхь дейоьхь
 • ضبط تلفظ сурсат сурсат
 • ضبط تلفظ таьлланг таьлланг
 • ضبط تلفظ талор талор
 • ضبط تلفظ талор дан талор дан
 • ضبط تلفظ тардан тардан
 • ضبط تلفظ тарса тарса
 • ضبط تلفظ тарх тарх
 • ضبط تلفظ тахханалц тахханалц
 • ضبط تلفظ текх текх
 • ضبط تلفظ текхамдин текхамдин
 • ضبط تلفظ дийнна терахьаш дийнна терахьаш
 • ضبط تلفظ терзанан барам терзанан барам
 • ضبط تلفظ терхи терхи
 • ضبط تلفظ тешан тешан
 • ضبط تلفظ тида тида
 • ضبط تلفظ тидамза тидамза
 • ضبط تلفظ дийнаташ тила дийнаташ тила
 • ضبط تلفظ тиладала тиладала
 • ضبط تلفظ ткъаршин де ткъаршин де
 • ضبط تلفظ ткъайоьсна ткъайоьсна
 • ضبط تلفظ ткъайоьналгIа ткъайоьналгIа
 • ضبط تلفظ ткъес детта ткъес детта
 • ضبط تلفظ тобалкх тобалкх
 • ضبط تلفظ товбуц товбуц
 • ضبط تلفظ товрат товрат
 • ضبط تلفظ тoгІе тoгІе
 • ضبط تلفظ тодакх тодакх

عبارت‌ها

 • ضبط تلفظ Мичахь ву хьо борз? Мичахь ву хьо борз? [متفرقه]
 • ضبط تلفظ ХIунда волу хьо урамел дехьа, цIен стога ХIунда волу хьо урамел дехьа, цIен стога [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Муьлхачу социйлахь охьавосса веза со? Муьлхачу социйлахь охьавосса веза со? [متفرقه]
 • ضبط تلفظ Мичхьа деза сан кхечу тIе хаа? Мичхьа деза сан кхечу тIе хаа? [متفرقه]
 • ضبط تلفظ цхьаьннан шех тешам бахийта цхьаьннан шех тешам бахийта [متفرقه]
 • ضبط تلفظ карарчу хенахь мехала лору карарчу хенахь мехала лору [متفرقه]
 • ضبط تلفظ цхьаннах лаьцна кхетам хиллане а ца хила цхьаннах лаьцна кхетам хиллане а ца хила [متفرقه]
 • ضبط تلفظ цхьанна техь оьгIазло акха цхьанна техь оьгIазло акха [متفرقه]
 • ضبط تلفظ лазархочуна цхьа кIезиг самукъадаккха лазархочуна цхьа кIезиг самукъадаккха [متفرقه]