تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Платон Платон [имена, dict_uk]
 • ضبط تلفظ Гиппократ Гиппократ [имя собственное]
 • ضبط تلفظ Шломо Шломо
 • ضبط تلفظ Сигизмунд Сигизмунд [имена]
 • ضبط تلفظ Сигизмунд Шломо Фрейд Сигизмунд Шломо Фрейд
 • ضبط تلفظ Фрейд Фрейд [dict_uk]
 • ضبط تلفظ Зигмунд Зигмунд [dict_uk]
 • ضبط تلفظ Зигмунд Фрейд Зигмунд Фрейд [имя собственное, психология]
 • ضبط تلفظ Цинциннати Цинциннати
 • ضبط تلفظ лекха лекха
 • ضبط تلفظ вайн вайн
 • ضبط تلفظ х1ета х1ета [значит]
 • ضبط تلفظ кхети кхети [понимаешь]
 • ضبط تلفظ очакъ очакъ
 • ضبط تلفظ wseyz wseyz [1477133494qw]
 • ضبط تلفظ Na Shledanou Na Shledanou [Každodenní fráze]
 • ضبط تلفظ ант ант
 • ضبط تلفظ Шарам Шарам
 • ضبط تلفظ Азат Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • ضبط تلفظ сагалмат сагалмат
 • ضبط تلفظ сарап сарап
 • ضبط تلفظ сенаш долу сенаш долу
 • ضبط تلفظ стимурха стимурха
 • ضبط تلفظ талор дан талор дан
 • ضبط تلفظ текхамдин текхамдин
 • ضبط تلفظ тешан тешан
 • ضبط تلفظ тобалкх тобалкх
 • ضبط تلفظ тoгІе тoгІе
 • ضبط تلفظ токх токх
 • ضبط تلفظ токхалла токхалла
 • ضبط تلفظ токхам токхам
 • ضبط تلفظ токхе токхе
 • ضبط تلفظ толамах воьлла толамах воьлла
 • ضبط تلفظ толкха лен толкха лен
 • ضبط تلفظ толкха лер толкха лер
 • ضبط تلفظ толкханиг толкханиг
 • ضبط تلفظ толур доцу толур доцу
 • ضبط تلفظ тонка тонка [dict_uk]
 • ضبط تلفظ тохара тохара
 • ضبط تلفظ турмал турмал
 • ضبط تلفظ тхи тхи
 • ضبط تلفظ тIамарийн тIамарийн
 • ضبط تلفظ тIергIа тIергIа
 • ضبط تلفظ тIеххасто тIеххасто
 • ضبط تلفظ тIие тIие
 • ضبط تلفظ тІорказ тІорказ
 • ضبط تلفظ улхан моз улхан моз
 • ضبط تلفظ улх улх
 • ضبط تلفظ уче уче
 • ضبط تلفظ уьшал уьшал