تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

واژگان

 • ضبط تلفظ FAOU FAOU
 • ضبط تلفظ Fañch Fañch [nombre]
 • ضبط تلفظ Catwallon Catwallon [name]
 • ضبط تلفظ Tunevel Tunevel [name]
 • ضبط تلفظ Corentin Corentin [first names, Corentin, French first names, first name]
 • ضبط تلفظ Judikael Judikael [name, Breton, given names]
 • ضبط تلفظ gwezboell gwezboell [board game]
 • ضبط تلفظ Salaün Salaün
 • ضبط تلفظ Mikael Mikael [pojknamn, förnamn, egennamn, male name]
 • ضبط تلفظ Menez Mikael ar Mor Menez Mikael ar Mor
 • ضبط تلفظ Loïc Loïc [prénom, French first names, first name, male name]
 • ضبط تلفظ kuign kuign
 • ضبط تلفظ Torreben Torreben
 • ضبط تلفظ Gwenn-ha-du Gwenn-ha-du
 • ضبط تلفظ Peoc'h Peoc'h
 • ضبط تلفظ fuadur fuadur
 • ضبط تلفظ marc’h-tan marc’h-tan
 • ضبط تلفظ krouidigezh krouidigezh
 • ضبط تلفظ vloaz vloaz
 • ضبط تلفظ kustum kustum
 • ضبط تلفظ tizhet tizhet
 • ضبط تلفظ skreved skreved
 • ضبط تلفظ deomp deomp
 • ضبط تلفظ donvor donvor
 • ضبط تلفظ merdein merdein
 • ضبط تلفظ pep-hini pep-hini
 • ضبط تلفظ gwrac'hed gwrac'hed
 • ضبط تلفظ balbouzat balbouzat
 • ضبط تلفظ landouzen landouzen
 • ضبط تلفظ Boaz Boaz [bible, bíblia, male names, nomes masculínos, Biblical Name, custom]
 • ضبط تلفظ Bleuenn Bleuenn [Celtique, celtic, Ancient Names, Historic name]
 • ضبط تلفظ bragou-braz bragou-braz
 • ضبط تلفظ 25,07 25,07
 • ضبط تلفظ drumadoir drumadoir
 • ضبط تلفظ Vije Vije
 • ضبط تلفظ Hervez Hervez
 • ضبط تلفظ vojenn vojenn
 • ضبط تلفظ Salud dit ! Salud dit !
 • ضبط تلفظ Demat dit ! Demat dit !
 • ضبط تلفظ Salud deoc'h ! Salud deoc'h !
 • ضبط تلفظ Salut dit ! Salut dit !
 • ضبط تلفظ Salud ! Salud !
 • ضبط تلفظ Mat ac'h a ? Mat ac'h a ?
 • ضبط تلفظ Merzhin Merzhin
 • ضبط تلفظ hegarat hegarat
 • ضبط تلفظ Pinochet Pinochet
 • ضبط تلفظ hollgaer hollgaer
 • ضبط تلفظ Ar Priñs Bihan Ar Priñs Bihan
 • ضبط تلفظ deur deur [preposition, noun, Door]
 • ضبط تلفظ Quenven Quenven [name]

عبارت ها