تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Evel-se emañ ar bed, a-dreuz hag a-hed Evel-se emañ ar bed, a-dreuz hag a-hed
 • ضبط تلفظ koefoù koefoù
 • ضبط تلفظ poliserezed poliserezed
 • ضبط تلفظ poliserez poliserez
 • ضبط تلفظ poliser poliser
 • ضبط تلفظ polised polised
 • ضبط تلفظ micherour micherour
 • ضبط تلفظ micher micher
 • ضبط تلفظ emaout emaout
 • ضبط تلفظ emaon emaon
 • ضبط تلفظ dispac'h dispac'h
 • ضبط تلفظ disheñvel disheñvel
 • ضبط تلفظ kuilh kuilh
 • ضبط تلفظ Tiegezh Tiegezh
 • ضبط تلفظ N'ouzon ket N'ouzon ket
 • ضبط تلفظ mat-tre mat-tre
 • ضبط تلفظ Mont a ra mat ganeoc'h? Mont a ra mat ganeoc'h?
 • ضبط تلفظ hiriv hiriv
 • ضبط تلفظ Pelec'h emã ar mor Pelec'h emã ar mor
 • ضبط تلفظ Petra 'Lavarit ? Petra 'Lavarit ?
 • ضبط تلفظ lavarit lavarit
 • ضبط تلفظ gazeg wenn gazeg wenn
 • ضبط تلفظ Forvo Forvo [website, pronouncing, dictionary, pronunciations, languages, 网站名]
 • ضبط تلفظ dizaon dizaon
 • ضبط تلفظ Petra eo se Petra eo se
 • ضبط تلفظ Trugarez deoc'h Trugarez deoc'h
 • ضبط تلفظ Mar plij ganeoc'h Mar plij ganeoc'h
 • ضبط تلفظ ya ya [pronoun, Scrabble words, yes, Deitsch, illevo]
 • ضبط تلفظ endervezh vat deoc'h endervezh vat deoc'h
 • ضبط تلفظ limestra limestra
 • ضبط تلفظ kaledenn kaledenn
 • ضبط تلفظ kraz kraz
 • ضبط تلفظ Kratz Kratz [names]
 • ضبط تلفظ soupic soupic
 • ضبط تلفظ Ar berc'henniezh a zo laeroñsi. Ar berc'henniezh a zo laeroñsi.
 • ضبط تلفظ dec'h dec'h
 • ضبط تلفظ geriaoueg geriaoueg
 • ضبط تلفظ Penoas ‘mañ kont? Penoas ‘mañ kont?
 • ضبط تلفظ gin gin [gastronomia catalana, food and drink Catalan food, gastronomy, beverages, marca comercial, brand names, verb, drink]
 • ضبط تلفظ je vais bien je vais bien [expressions in French, learning French, greetings in French, francais]
 • ضبط تلفظ Téviec Téviec [France place]
 • ضبط تلفظ Plañvour Plañvour [ville, ker]
 • ضبط تلفظ Roparzh Roparzh
 • ضبط تلفظ Frañseza Frañseza
 • ضبط تلفظ Paol Keineg Paol Keineg [Paol Keineg poeta, Dramaturgo, poeta]
 • ضبط تلفظ le faouet le faouet
 • ضبط تلفظ Armand Le Moal Armand Le Moal [cycling racer, 1900s, tour de france]
 • ضبط تلفظ Kejadenn Kejadenn
 • ضبط تلفظ Hirbad Hirbad
 • ضبط تلفظ Roueelez Roueelez