تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস
 • ضبط تلفظ আত্মিক আত্মিক
 • ضبط تلفظ পুব পুব
 • ضبط تلفظ বালু বালু
 • ضبط تلفظ শুরু শুরু
 • ضبط تلفظ লুকনো লুকনো
 • ضبط تلفظ gisont gisont
 • ضبط تلفظ অসুখ অসুখ
 • ضبط تلفظ তফাৎ তফাৎ
 • ضبط تلفظ তফাত তফাত
 • ضبط تلفظ নট নট
 • ضبط تلفظ বহন করা বহন করা
 • ضبط تلفظ গারি গারি
 • ضبط تلفظ চালানো চালানো
 • ضبط تلفظ টান টান
 • ضبط تلفظ ফুঁ ফুঁ
 • ضبط تلفظ পর্বত পর্বত
 • ضبط تلفظ অন্যতম অন্যতম
 • ضبط تلفظ ঘরোয়া ঘরোয়া
 • ضبط تلفظ বাকরুদ্ধ বাকরুদ্ধ
 • ضبط تلفظ দক্ষযজ্ঞ দক্ষযজ্ঞ
 • ضبط تلفظ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ
 • ضبط تلفظ অপ্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক
 • ضبط تلفظ নির্জনতা নির্জনতা
 • ضبط تلفظ লাস্যময়ী লাস্যময়ী
 • ضبط تلفظ হাস্যময়ী হাস্যময়ী
 • ضبط تلفظ যেমন কর্ম তেমন ফল যেমন কর্ম তেমন ফল
 • ضبط تلفظ যথারীতি যথারীতি
 • ضبط تلفظ নৈতিক নৈতিক
 • ضبط تلفظ নৈকট্য নৈকট্য
 • ضبط تلفظ নৈসর্গিক নৈসর্গিক
 • ضبط تلفظ বাকবিতন্ডা বাকবিতন্ডা
 • ضبط تلفظ অকর্মণ্য অকর্মণ্য
 • ضبط تلفظ ভিনদেশী ভিনদেশী
 • ضبط تلفظ সন্দেহাতীত সন্দেহাতীত
 • ضبط تلفظ কতিপয় কতিপয়
 • ضبط تلفظ রাত্রি যাপন রাত্রি যাপন
 • ضبط تلفظ মল্লযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ
 • ضبط تلفظ রাগ রাগিনী রাগ রাগিনী
 • ضبط تلفظ কালরাত্রি কালরাত্রি
 • ضبط تلفظ ঈষৎ ঈষৎ
 • ضبط تلفظ সিদ্ধহস্ত সিদ্ধহস্ত
 • ضبط تلفظ ধন্বন্তরি ধন্বন্তরি
 • ضبط تلفظ আপেক্ষিক আপেক্ষিক
 • ضبط تلفظ নিদ্রবিহীন নিদ্রবিহীন
 • ضبط تلفظ স্বাতন্ত্র্য স্বাতন্ত্র্য
 • ضبط تلفظ যবনিকা যবনিকা