تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ паўторны паўторны
 • ضبط تلفظ паўфінал паўфінал
 • ضبط تلفظ педагагічны педагагічны
 • ضبط تلفظ педагог педагог [pedagogo, dict_uk]
 • ضبط تلفظ паўтор паўтор
 • ضبط تلفظ паўтарыцца паўтарыцца
 • ضبط تلفظ паўтарыць паўтарыць
 • ضبط تلفظ паўсюдна паўсюдна
 • ضبط تلفظ паўтара паўтара
 • ضبط تلفظ паўтарацца паўтарацца
 • ضبط تلفظ паўтараць паўтараць
 • ضبط تلفظ паўнацэнны паўнацэнны
 • ضبط تلفظ паўплываць паўплываць
 • ضبط تلفظ паўставаць паўставаць
 • ضبط تلفظ паўза паўза
 • ضبط تلفظ паўналетні паўналетні
 • ضبط تلفظ паўнамоцтвы паўнамоцтвы
 • ضبط تلفظ паўабаронца паўабаронца
 • ضبط تلفظ паўвостраў паўвостраў
 • ضبط تلفظ паўгадзіны паўгадзіны
 • ضبط تلفظ паэт паэт
 • ضبط تلفظ паэтка паэтка
 • ضبط تلفظ паясніца паясніца
 • ضبط تلفظ паіць паіць
 • ضبط تلفظ пашырыць пашырыць
 • ضبط تلفظ паэзія паэзія
 • ضبط تلفظ паэма паэма
 • ضبط تلفظ паштэт паштэт
 • ضبط تلفظ пашукаць пашукаць
 • ضبط تلفظ пашырацца пашырацца
 • ضبط تلفظ пашырыцца пашырыцца
 • ضبط تلفظ пашкоджаны пашкоджаны
 • ضبط تلفظ пашкодзіць пашкодзіць
 • ضبط تلفظ паштальён паштальён
 • ضبط تلفظ паштовы паштовы
 • ضبط تلفظ пачынанне пачынанне
 • ضبط تلفظ пачытаць пачытаць
 • ضبط تلفظ пашкоджанне пашкоджанне
 • ضبط تلفظ пачатковец пачатковец
 • ضبط تلفظ пачацца пачацца
 • ضبط تلفظ пачварны пачварны
 • ضبط تلفظ пачуцца пачуцца
 • ضبط تلفظ паціснуць паціснуць
 • ضبط تلفظ паціху паціху
 • ضبط تلفظ пачакаць пачакаць
 • ضبط تلفظ пацярпелая пацярпелая
 • ضبط تلفظ пацярпелы пацярпелы
 • ضبط تلفظ пацікавіцца пацікавіцца
 • ضبط تلفظ пацець пацець
 • ضبط تلفظ пацыент пацыент