تلفظ

شما می‌توانيد يک زبان را انتخاب كنيد تا واژه‌های تلفظ نشده را فقط در همان زبان مشاهده كنيد..

 • ضبط تلفظ Etzala Etzala
 • ضبط تلفظ Viktor Lowenfeld Viktor Lowenfeld
 • ضبط تلفظ Wean (Wien) Wean (Wien) [Austriazismus]
 • ضبط تلفظ Schaff Schaff [job]
 • ضبط تلفظ Zuwaage Zuwaage
 • ضبط تلفظ hussen hussen
 • ضبط تلفظ Tandler Tandler [names]
 • ضبط تلفظ picken picken [verb]
 • ضبط تلفظ Sterz Sterz [names]
 • ضبط تلفظ Bayreith Bayreith
 • ضبط تلفظ miachteln miachteln [stinken, Dialekt, Österreich]
 • ضبط تلفظ 1300 1300 [dates, century, Calendar]
 • ضبط تلفظ Fuchs Fuchs [person, mathematician]
 • ضبط تلفظ JavaScript JavaScript [programming, software]
 • ضبط تلفظ Apoig Apoig [bavaria]
 • ضبط تلفظ Kärwa-Ziech Kärwa-Ziech [holydays]
 • ضبط تلفظ oin oin [pie]
 • ضبط تلفظ dia dia [noun, imperativo, photographie]
 • ضبط تلفظ Josef Gung'l Josef Gung'l [Hungarian composer]
 • ضبط تلفظ Marie de Bninska Marie de Bninska
 • ضبط تلفظ Boajan Boajan
 • ضبط تلفظ Sleeghe Sleeghe
 • ضبط تلفظ Sleghe Sleghe
 • ضبط تلفظ Slege Slege
 • ضبط تلفظ alleried alleried