زبان:

زازاکی

[zza]

بازگشت به زازاکی

دسته بندی: verbo

تصديق verbo تلفظ ها