زبان:

زازاکی

[zza]

بازگشت به زازاکی

دسته بندی: musical notation

تصديق musical notation تلفظ ها