زبان:

زازاکی

[zza]

بازگشت به زازاکی

دسته بندی: contracciones

تصديق contracciones تلفظ ها