زبان:

زازاکی

[zza]

بازگشت به زازاکی

دسته بندی: çay

تصديق çay تلفظ ها