زبان:

كياتونی زاپوتك

[diidx zah]

بازگشت به كياتونی زاپوتك

36 واژه های تلفظ شده.