زبان:

كياتونی زاپوتك

[diidx zah]

بازگشت به كياتونی زاپوتك

28 واژه های تلفظ شده.