زبان:

چینی

[zh]

بازگشت به چینی

دسته‌بندی: 常用字

تصديق 常用字 تلفظ ها

 • 中 تلفظ
 • 幹 تلفظ
 • 大 تلفظ
 • 不 تلفظ
 • 秦 تلفظ
 • 出 تلفظ
 • 民 تلفظ
 • 給 تلفظ
 • 校 تلفظ
 • 直 تلفظ
 • 內 تلفظ
 • 手 تلفظ
 • 僅 تلفظ
 • 縣 تلفظ
 • 化 تلفظ
 • 承 تلفظ
 • 謝 تلفظ
 • 田 تلفظ
 • 輕 تلفظ
 • 腳 تلفظ
 • 向 تلفظ
 • 已 تلفظ
 • 應 تلفظ
 • 致 تلفظ
 • 元 تلفظ
 • 口 تلفظ
 • 將 تلفظ
 • 練 تلفظ
 • 色 تلفظ
 • 門 تلفظ