زبان:

فلاندی

[Vlaams]

بازگشت به فلاندی

338 واژه های در انتظار تلفظ:.

 • ضبط تلفظ Milcobel Milcobel
 • ضبط تلفظ binochet binochet
 • ضبط تلفظ boutalje boutalje [bottle]
 • ضبط تلفظ veele veele [many]
 • ضبط تلفظ koppe koppe [spider]
 • ضبط تلفظ maet maet [跳蚤, Friend]
 • ضبط تلفظ Alde Alde [baati, wolof, ahloubadar, waxiin, age]
 • ضبط تلفظ ezoo ezoo [so]
 • ضبط تلفظ Eure Eure [personal pronoun, river, Belgium, Heure, time, département]
 • ضبط تلفظ deure deure [verb, noun, Door]
 • ضبط تلفظ cigaer cigaer [cigar]
 • ضبط تلفظ butter butter [noun, dairy, foods, verb, food, toast, 阿阿德, Adjektiv]
 • ضبط تلفظ buschneute buschneute [Hazelnut]
 • ضبط تلفظ baleine baleine [whale]
 • ضبط تلفظ aranje aranje [orange]
 • ضبط تلفظ aerde aerde [earth]
 • ضبط تلفظ administraesje administraesje [administration]
 • ضبط تلفظ Hans Eworth Hans Eworth
 • ضبط تلفظ Furnes Furnes
 • ضبط تلفظ endurance endurance
 • ضبط تلفظ Mêenn Mêenn [Belgium, Menin]
 • ضبط تلفظ Chardstock Chardstock
 • ضبط تلفظ Auguste Oleffe Auguste Oleffe
 • ضبط تلفظ Raimondin Raimondin [Melusine, The Tales of Melusine, Jean DArras]
 • ضبط تلفظ Braekeleer Braekeleer [Henri de Braekeleer]
 • ضبط تلفظ Maserreel Maserreel [surname]
 • ضبط تلفظ Lêeuw Lêeuw [lion]
 • ضبط تلفظ Andjoen Andjoen [onion]
 • ضبط تلفظ Moane Moane [moon]
 • ضبط تلفظ katte katte [cat]