زبان:

فلاندی

[Vlaams]

بازگشت به فلاندی

280 واژه های تلفظ شده.

 • ضبط تلفظ ommettekêe ommettekêe
 • ضبط تلفظ vort vort
 • ضبط تلفظ uutkom uutkom
 • ضبط تلفظ tweisn tweisn
 • ضبط تلفظ traveir traveir
 • ضبط تلفظ totetrekker totetrekker
 • ضبط تلفظ totje totje
 • ضبط تلفظ tote tote [bag, noun, verb]
 • ضبط تلفظ tôpe tôpe
 • ضبط تلفظ renne renne [prehistory, archeology, renne, verb (infinitive)]
 • ضبط تلفظ tomatte tomatte
 • ضبط تلفظ freze freze
 • ضبط تلفظ boai boai
 • ضبط تلفظ ulle ulle
 • ضبط تلفظ tirette tirette
 • ضبط تلفظ talôre talôre
 • ضبط تلفظ sturtn sturtn
 • ضبط تلفظ lôoi lôoi
 • ضبط تلفظ goai goai
 • ضبط تلفظ vliegpling vliegpling
 • ضبط تلفظ buzestove buzestove
 • ضبط تلفظ buzze buzze
 • ضبط تلفظ Espe Espe [noun, tree]
 • ضبط تلفظ meireloarde meireloarde
 • ضبط تلفظ Alsloot Alsloot [Denÿs van Alsloot]
 • ضبط تلفظ transgenderbehandeling transgenderbehandeling
 • ضبط تلفظ Ryckaert Ryckaert
 • ضبط تلفظ rondwareren rondwareren [ronddwalen]
 • ضبط تلفظ potijze potijze [plaatsnaam]
 • ضبط تلفظ Odjedja-ofoe Odjedja-ofoe