زبان:

ویتنامی

[Tiếng Việt]

بازگشت به ویتنامی

15 واژه های تلفظ شده.