زبان:

ویتنامی

[vi]

بازگشت به ویتنامی

دسته بندی: 拼音

تصديق 拼音 تلفظ ها