زبان:

ادمورت

[udm]

بازگشت به ادمورت

دسته‌بندی: местоимение

تصديق местоимение تلفظ ها