زبان:

تاتاری

[tt]

بازگشت به تاتاری

دسته بندی: verbs (tt)

تصديق verbs (tt) تلفظ ها