زبان:

ترکی

[tr]

بازگشت به ترکی

دسته‌بندی: Turkish alphabet

تصديق Turkish alphabet تلفظ ها

 • i,İ تلفظ i,İ
 • ö تلفظ ö
 • u,U تلفظ u,U
 • ü,Ü تلفظ ü,Ü
 • ö,Ö تلفظ ö,Ö
 • ç تلفظ ç
 • ş,Ş تلفظ ş,Ş
 • b,B تلفظ b,B
 • s,S تلفظ s,S
 • ğ,Ğ تلفظ ğ,Ğ
 • ş تلفظ ş
 • h,H تلفظ h,H
 • c,C تلفظ c,C
 • g,G تلفظ g,G
 • a,A تلفظ a,A
 • t,T تلفظ t,T
 • p,P تلفظ p,P
 • ü تلفظ ü
 • e,E تلفظ e,E
 • z,Z تلفظ z,Z
 • o,O تلفظ o,O
 • m,M تلفظ m,M
 • l,L تلفظ l,L
 • v,V تلفظ v,V
 • ç,Ç تلفظ ç,Ç
 • k,K تلفظ k,K
 • d,D تلفظ d,D
 • j,J تلفظ j,J
 • r,R تلفظ r,R
 • n,N تلفظ n,N
 • f,F تلفظ f,F
 • ı,I تلفظ ı,I
 • y,Y تلفظ y,Y