زبان:

کلینگون

[tlh]

بازگشت به کلینگون

دسته بندی: pronoun

تصديق pronoun تلفظ ها